Hakutulokset sanalle: "betonirakenteet" (10 kpl)

RVP-T-BE-44
Julkaistu: 17.02.2010 / Päivitetty: 8.4.2017

Ontelolaatan valmistaneen elementtitehtaan antaman raportin mukaan ontelolaattaan oli teh­taalla katkaisun yhteydessä syntynyt punosalueelle vaakasuun­tainen hiushalkeama. Punokset olivat leikkauksen yhteydessä siirtyneet sivusuunnassa ja niiden tartunta oli heikentynyt noin 40 senttimetrin matkalla. Hiushalkeamaa ja punosten siirty­mää ei huomattu tai siitä ei välitetty tehtaan laadunvalvonnassa, työmaalle toimittamisen yhteydessä eikä asennustyön aikana. Vioittunut ontelolaatta asennettiin paikoilleen. Tehtaalla syntyneiden vaurioiden syy oli ilmei­sesti ontelolaattojen katkaisussa käytettävän laitteen kulumisesta johtuva terien tylsyys.

RVP-T-BE-33
Julkaistu: 18.11.2008 / Päivitetty: 14.2.2017

Piha-aluetta rajaavien tiiliseinien väliseen tilaan rakennettavan pysäköintitason jännitetyn holvin punoksien passiiviankkureiden ankkuroimiseksi vanhaan tiiliseinään tehtyjen kolojen täytevalu jäi vajaaksi.

Kolot eivät olleet täyttyneet koska ilman poispääsystä ei ollut huolehdittu ja tärytys oli tehty huolimattomasti.

RVP-T-BE-32
Julkaistu: 18.11.2008 / Päivitetty: 16.8.2018

Asuinkerrostalon rakennustyömaalla valettiin neljännen kerroksen katon betonilaatta helmikuun alkupuolella. Rakennustöiden vastaava työnjohtaja ei ollut varmistanut, että valettu betonilaatta suojataan yläpuolelta asianmukaisesti valutöiden päätyttyä. Ainoastaan muottien alapuolella oli lämmitys, joka yhdessä betonin sitoutumisesta tulevan lämmön kanssa ei riittänyt pitämään betonilaattaa sulana -16 – -22 asteen pakkasessa.

RVP-T-BE-31
Julkaistu: 18.11.2008 / Päivitetty: 16.8.2018

Rakennustyön aikana rakennustöiden vastaava työnjohtaja ei ollut varmistanut, että ontelolaattojen onteloiden vedenpoistoreiät avataan saumavalujen jälkeen. Onteloihin jäi runsaasti vettä.

RVP-T-BE-30
Julkaistu: 18.11.2008 / Päivitetty: 8.4.2017

Ontelolaatasto oli tuettu seinäkonsoliin vanerilapuilla, jotka olivat irrotuskaistaksi tarkoitetun neopreeninauhan päällä ja sijaitsivat seinäkonsolin etureunassa. Suunnitelmiin merkitty vaakasauman saumavalu oli jätetty tekemättä. Sauman toteutuksen rakennesuunnitelmien mukaisuuden tarkastaminen oli työmaan työnjohdon toimesta jätetty varmistamatta ennen sisävalmistustöiden aloittamista.

Seinäkonsolien teräkset olivat 45 – 90 millimetrin syvyydellä konsolin etureunasta. Ontelo­laa­toista vanerilappujen välityksellä siirtyvät kuormat kohdistuivat konsolin etureunaan, jossa raudoitus oli puutteellinen ja rakenne pelkkää betonia. Seinäkonsolien terästen oikean sijainnin tarkastaminen oli elementtitehtaan työnjohdon toimesta jätetty varmistamatta ennen elementin valamista.

RVP-M/T-BE-23
Julkaistu: 16.06.2008 / Päivitetty: 8.4.2017

Asennus- ja tuentasuunnitelmassa oli tieto ainoastaan kuorilaattojen tuennan tarpeesta. Palkkien tuennasta oli tieto jännitettyjen palkkien raudoitussuunnitelmassa, joka ei ollut työ­maan käytössä, eikä se myöskään ole normaali työmaan työpiirustus. Tieto jännitettyjen palk­kien tuennan tarpeesta ei ollut siirtynyt työmaan käytössä olleeseen tuentasuunnitelmaan. Betonointisuunnitelmaa laadittaessa ei ollut huomioitu, että palkkien, kuorilaattojen ja valet­tavan laatan oli betonin lujittumisen jälkeen tarkoitus toimia liittorakenteena.

RVP-T-BE-22
Julkaistu: 16.06.2008 / Päivitetty: 8.4.2017

Pilareiden yläpäiden raudoitus oli puutteellinen haka- sekä pystyraudoituksen osalta. Suun­nitelmissa esitetyt pilareiden raudoitteet olivat riittävät. Syyksi raudoituspuutteisiin jäi rau­doit­teiden valahtaminen valutyön yhteydessä. Huonoimmassa tapauksessa ylin haka oli 330 mm:n ja pystyraudoitus 300 mm:n etäisyydellä pilarin yläreunasta

Pilareiden yläpäissä havaittiin kaltevuusvirheitä ja epätasaisuutta. Laakerina pilarin ja jänne­betonipalkin välissä oli teräslevy. Palkin ja pilarin tukipintojen erisuuntaisuudesta sekä väärän laakerityypin johdosta kuormat palkilta pilarille siirtyivät suunnitelmista poikkeavasti.

Palkkien päiden halkeiluun johtaneita syitä oli mm. puutteellinen halkaisuraudoitus. Palkin (leveys 1100 mm) ja tuen (leveys 380 mm) leveyden mittasuhteesta johtuen osalla puristus­kaarta ei ollut välitöntä tukea allaan sekä pilareiden yläpäiden vinous, joka aiheutti palkkeihin vääntörasitusta. Lisäksi rakennepiirustuksissa oli ristiriita hakojen lukumäärän ja hakajaon välillä.

Alun perin paikalla valettavaksi suunniteltu rakenne muutettiin töiden jo käynnissä ollessa palkkien osalta elementtirakenteeksi.

RVP-T-BE-21
Julkaistu: 16.06.2008 / Päivitetty: 14.2.2017

Painelaatikkovaluun käytetyn itsestään tiivistyvän betonin leviämä mitattiin suoraan pumppu-autosta otetusta näytteestä eikä pumppausletkun purkupäästä. Valettavat määrät olivat melko pieniä ja valutöiden alkuvaiheessa betonimassa oli jäykempää kuin oli suunniteltu.

Pilarin ja palkin välissä käytetyn neopreenilaakerin materiaalin suunnitelmien mukaisuus tar­kastettiin puutteellisesti ennen asennustyön aloittamista. Varmistuttiin ainoastaan neopreenin oikeasta kovuudesta (Shore 70) lähetysluettelon perusteella, mutta suunnitelmissa esitetyt pu­ristusjännityksen (sallittu jännitys 10 MPa) sekä leikkausmodulin (liukukerroin 1,7 MPa) arvot jätettiin tarkastamatta sekä tilaus- että asennusvaiheessa.

Työmaalle toimitetut laakerit tutkittiin jälkeenpäin VTT:llä ja todettiin, että ne eivät täyttäneet suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia edes kovuuden osalta.

RVP-T-BE-15
Julkaistu: 07.12.2006 / Päivitetty: 14.2.2017

Virheet vääntörasitetun matalapalkin ja ontelolaatan muodostaman rakenteen toteutuksessa silloin, kun palkki ei heikon vääntökestävyytensä tai epäonnistuneiden liitosratkaisujen takia pysty välittämään palkin epäkeskeisestä kuormituksesta aiheutuvia vääntörasituksia raken­nuksen pystyrungolle.

Tällaisen syntyvää vääntöä kestämättömän palkin tapauksessa vääntö tasapainotetaan onte­lolaataston saumoihin asennettavilla saumateräksillä, jotka tulee ankkuroida matalapalkin alareunaan.

Yleisiä virheitä ovat:

 1. Väärä tuenta
  • Palkki tuetaan siten, että se pääsee vääntymään vaikka sitä ei ole suunniteltu synty­välle väännölle.
  • Palkki tuetaan jänteen keskeltä, jolloin taipumat ennen laataston saumavaluja eivät pääse tapahtumaan. Tällöin laatastoon syntyy palkin suuntaisia rasituksia, joita ei suunnittelussa ole otettu huomioon.
 2. Saumaterästen pois jättäminen
  • kun ontelolaataston saumat eivät kohtaa palkeissa olevia varauksia.
 3. Saumateräksen puutteellinen tartunta
  • saumaustyö on huonoa esim. puutteellisen tärytyksen takia
  • saumassa on tartuntaa heikentäviä tekijöitä kuten liian monta sauman pohjalla olevaa sähköputkea tai jäätä tai roskia.
 4. Saumaterästen epäonnistunut liitos palkkiin. Lyhyen (palkin leveys!) ankkurointimatkan takia joudutaan käyttämään erikoisratkaisuja kuten mutteriankkurointia.
 5. Pitkiä valutulppia sisältävät ontelolaatat asennetaan väärin päin, jolloin pitkät tulpat jäävät laataston väärälle puolelle.
RVP-T-BE-11
Julkaistu: 03.10.2006 / Päivitetty: 10.4.2018

Toimistorakennuksen runko toteutettiin pääasiassa kerroksen korkuisilla betoni­element­tipilareilla ja esijännitetyillä teräslaippaisilla liittopalkeilla. Osa palkeista oli esijännitettyjä betoni-betoni-liitopalkkeja. Pilarin yläpään ja palkin liitoksessa käytettiin juotosbetoniliitoksen sijaan lyijylevylaakeria (1 mm teräslevy – 3 mm lyijylevy – 1 mm teräslevy). Pilarit jatkettiin alemmasta pilarista lähtevillä palkin läpi kulkevilla, yläpäästään kierteytetyillä harjateräs­tartunnoilla, jotka liitettiin ylemmän pilarin pilarikenkään.

Runkoelementtien työselostuksen mukaan pyöreät pilarit tuli betonoida pystyasennossa. Rakenteen toiminnan onnistumisen varmistamiseksi pilarin yläpään tuli olla ehdottoman suora ja tasainen. Aiemman kokemuksen perusteella oli todettu riittäväksi, kun pilarit betonoidaan ”ylösalaisin”. Tällöin pohjamuotin suoruus ja tasaisuus varmistaisivat vaatimuksen täyttymisen. Tämä oli kuitenkin tuotantoteknisesti hankalaa muottia lävistävien harjaterästartuntojen vuoksi. Valmistustapaa muutettiin niin, että pilarit valettiin lopputilanteen mukaisessa asen­nossa. Yläpään betonimassassa tapahtui painuma, jonka johdosta pyöreän pilarin keskialue jäi kuopalle. Tehtaalla ei ollut riittävästi tietoa, kuinka tärkeää pilarin pään tasaisuus ja homogeenisuus lujuuden kannalta oli. Kuoppia yritettiin mm. tasoitella tehtaalla laastilla. Myöskään työmaalla ei pilarin yläpään laatuvaatimuksiin kiinnitetty riittävästi huomiota ja asennus pääsi jatkumaan.