Language:
Language:

Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) on alan tarvelähtöinen pätevyys, joka kattaa talotekniikan sektorin.

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana. Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet toteutuvat. Alemman pätevyystason (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta. Ylemmän pätevyystason (RAPS) tavoitteena on varmistaa laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinta ja kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat

 • Rakennuttaja (RAP)
 • Vanhempi rakennuttaja (RAPS)

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksesta. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, rakennuttajan pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään rakennusmestari(AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Poikkeustapauksissa voidaan erityisen painavin syin hyväksyä muu korkeakoulututkinto, jota on täydennetty laajalla rakennusalan täydennyskoulutuksella. Lisäksi tulee olla pitkä rakennuttamiskokemus (yleensä vähintään 6 vuotta).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää RAP- tai RAPS-pätevyyskoulutusta.

RAP-pätevyydessä edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAP-koulutusta, joka sisältää rakennuttamisen edellyttämät perustiedot ja tehtäväalueet seuraavilla osa-alueilla:

Taustatiedot

 • Rakentamista säätelevät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä viranomaisohjaus
 • Rakennushankkeen kulku
 • Konsulttitoiminnan ja rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot
 • Osapuolten keskeiset roolit, vastuut ja tehtävät rakentamisessa

Hankehallinta

 • Hankesuunnittelu ja projektisuunnittelu
 • Elinkaaritaloudellisuus
 • Rakennushankkeen ympäristövaikutusten hallinta
 • Hankkeen ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Hankkeen projekti- ja kiinteistötiedon hallinta
 • Hankkeen toteutusmuodot ja toteutusmuodon valinta
 • Suunnittelun hankinta ja suunnittelun ohjauksen menettelyt
 • Hankkeen sopimusjohtaminen ja hankintamenettelyt
 • Tietomallintaminen
 • Hankkeen rakentamisaikainen ohjaus
 • Hankkeen riskien hallintamenettelyt
 • Hankkeen kustannusten, aikataulun ja laadun hallinta
 • Hankkeen turvallisuuden ja terveellisyyden hallinta

Hankkeen jälkihoito

 • Vastaanotto- ja käyttöönottomenettelyt
 • Takuu- ja käytönajan menettelyt ja vastuut.

RAPS-pätevyydessä edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAPS-koulutusta, joka vastaa tasoltaan ylemmän korkeakoulun opetusta sisältäen tutkielman. Koulutuksen sisällössä tulee huomioida, että vanhemman rakennuttajan tulee hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen ja omata kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

Hakijan tulee olla läpäissyt sihteerijärjestön järjestämän valtakunnallisen kirjallisen pätevyystason pätevyystentin (RAP-talo tai RAPS-talo). Pätevyyttä haettaessa tentti ei saa olla 5 vuotta vanhempia.

FISEn hyväksymät RAP- ja RAPS-koulutukset ja pätevyystentit löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja tentit.

2. TYÖKOKEMUS

RAP- pätevyyteen vaaditaan rakennusalan työkokemusta tutkinnosta ja työn vaativuudesta riippuen seuraavasti:

 • Rakennusmestari(AMK) (tai aiempi teknikko) vähintään 8 vuotta
 • Rakennusalan insinööri(AMK) tai rakennusarkkitehti(AMK) (tai vastaavat aiemmat tutkinnot) vähintään 6 vuotta
 • Rakennusalan diplomi-insinööri, arkkitehti tai insinööri(YAMK) vähintään 4 vuotta
 • Muu tutkinto 8 vuotta.

RAP-työkokemuksen arviointiperusteet:

 • Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisen 15 vuoden työkokemus.
 • Työkokemuksesta tulee kaikilla olla vähintään 3 vuotta rakennuttajatehtäviä.
 • Työkokemus tulee olla kokonaisuudessaan vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeistä.
 • Rakennuttamisen työkokemuksesta tulee vähintään puolet olla Suomessa hankittua.
 • RAP-pätevyyteen kuuluu ensisijaisesti toimiminen aidosti rakennuttajana ohjaten hanketta tilaajan eduksi. Tällä tarkoitetaan, että henkilö toimii rakentamispalvelutuottajasta (rakennusliikkeistä) riippumattomana tilaajan edustajana ja hankkii rakentamispalvelut markkinoilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tilanteeseen sopivimmalla toteutusmuodolla). Henkilö hoitaa mm. rakennusurakkasopimusten lisä- ja muutostöihin, aikatauluihin yms. tulkintaan ja ristiriitoihin sekä takuukysymyksiin liittyvät tehtävät tilaajansa riippumattomana edunvalvojana.
 • Kokemuksen tulee kattaa rakennuttamisen olennaiset vaiheet C-IJ (3-7). Joku edellä mainituista vaiheista voidaan osittain kompensoida tietyn vaiheen A-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella.
 • Rakennusliikkeen palveluksessa toimiminen rakennuttajana voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa (ks. alla), kuitenkin niin, että näin kertynyt työkokemusaika huomioidaan pätevyyden arvioinnissa kertoimella 0,7 (eli työkokemusaikaa vaaditaan enemmän kuin rakentamispalvelutuottajasta riippumattomasti toimineelta). Rakennusliikkeen palveluksessa hankitun rakennuttajatyökokemuksen tulee lähtökohtaisesti olla hankittu tuotantoyksiköstä erillisessä hankekehitys- tai rakennuttajayksikössä siten, että se sisällöltään, luonteeltaan ja vaativuudeltaan vastaa em. rakennuttajatehtävien kuvausta. Tästä rakennuttajakokemuksesta tulee laatia kattava erillisselvitys yksityiskohtaisine työtodistuksineen, joista käy ilmi hakijan tehtävät ja rooli toiminnassaan rakennusliikkeen rakennuttajana.

RAPS- pätevyyteen edellytetään RAP-pätevyyttä ja vähintään viisi vuotta RAP-pätevyyden toteamisen jälkeistä rakennuttajakokemusta RAP-pätevyysluokan tehtävissä. Poikkeustapauksissa RAP-pätevyyttä ei vaadita, mikäli hakija erillisselvityksin osoittaa omaavansa pitkän ja laajan kokemuksen (kokemusta kattavasti 9 vuotta RAP/RAPS-pätevyysluokan tehtävistä). Kokemuksen tulee kattaa kaikki vaiheet A-K (1-8).

RAPS-työkokemuksen arviointiperusteet:

 • Työkokemuksen arvioinnissa otetaan huomioon viimeiset 15 v.
 • RAPS-pätevyyteen kuuluu ensisijaisesti toimiminen aidosti rakennuttajana ohjaten hanketta tilaajan eduksi. Tällä tarkoitetaan, että henkilö toimii rakentamispalvelutuottajasta (rakennusliikkeistä) riippumattomana tilaajan edustajana ja hankkii rakentamispalvelut markkinoilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tilanteeseen sopivimmalla toteutusmuodolla). Henkilö hoitaa mm. rakennusurakkasopimusten lisä- ja muutostöihin, aikatauluihin yms. tulkintaan ja ristiriitoihin sekä takuukysymyksiin liittyvät tehtävät tilaajansa riippumattomana edunvalvojana
 • Rakennusliikkeen palveluksessa toimiminen rakennuttajana voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa (ks. alla), kuitenkin niin, että näin kertynyt työkokemusaika huomioidaan pätevyyden arvioinnissa kertoimella 0,7 (eli työkokemusaikaa vaaditaan enemmän kuin rakentamispalvelutuottajasta riippumattomasti toimineelta). Rakennusliikkeen palveluksessa hankitun rakennuttajatyökokemuksen tulee lähtökohtaisesti olla hankittu tuotantoyksiköstä erillisessä hankekehitys- tai rakennuttajayksikössä siten, että se sisällöltään, luonteeltaan ja vaativuudeltaan vastaa em. rakennuttajatehtävien kuvausta. Tästä rakennuttajakokemuksesta tulee laatia kattava erillisselvitys yksityiskohtaisine työtodistuksineen, joista käy ilmi hakijan tehtävät ja rooli toiminnassaan rakennusliikkeen rakennuttajana.
 • Kokemuksen tulee kattaa kaikki vaiheet A-K/HJR 18.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyttä ylläpitävissä tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta. Osa tästä kokemuksesta tulee olla viimeisen kahden vuoden ajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Rakennuttamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja talotekniikan rakennuttajan pätevyyden hakemisesta antaa rakennuttajan pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RAKLI.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä