Language:
Language:

Maisemarakennuttaja (RAP)

Maisemarakennuttaja (RAP) on alan tarvelähtöinen pätevyys, joka kattaa maisema- ja viherrakennuttamisen sektorin.

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana. Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet toteutuvat. RAP-pätevyystason tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokkia on yksi:

 • Rakennuttaja (RAP)

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksesta.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, rakennuttajan pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään rakennus- tai viheralalla suoritettua vähintään AMK-tasoista tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla rakennusalalla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen ja viheralalla vähintään hortonomin tutkinnon tasoinen.

Poikkeustapauksissa voidaan erityisen painavin syin hyväksyä muu korkeakoulututkinto, jota on täydennetty laajalla rakennus- ja viheralan täydennyskoulutuksella. Lisäksi tulee olla pitkä rakennuttamiskokemus haettua pätevyyttä vastaavalla osa-alueella.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää RAP-pätevyyskoulutusta: vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua maisema- tai infra-RAP-koulutusta, joka sisältää viherympäristön rakennuttamisen edellyttämät perustiedot ja tehtäväalueet seuraavilla osa-alueilla:

Taustatiedot

 • Rakentamista säätelevät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä viranomaisohjaus
 • Rakennushankkeen kulku
 • Konsulttitoiminnan ja rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot
 • Osapuolten keskeiset roolit, vastuut ja tehtävät rakentamisessa

Hankehallinta

 • Hankesuunnittelu ja projektisuunnittelu
 • Elinkaaritaloudellisuus
 • Rakennushankkeen ympäristövaikutusten hallinta
 • Hankkeen ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Hankkeen projekti- ja kiinteistötiedon hallinta
 • Hankkeen toteutusmuodot ja toteutusmuodon valinta
 • Suunnittelun hankinta ja suunnittelun ohjauksen menettelyt
 • Hankkeen sopimusjohtaminen ja hankintamenettelyt
 • Tietomallintaminen
 • Hankkeen rakentamisaikainen ohjaus
 • Hankkeen riskien hallintamenettelyt
 • Hankkeen kustannusten, aikataulun ja laadun hallinta
 • Hankkeen turvallisuuden ja terveellisyyden hallinta

Hankkeen jälkihoito

 • Vastaanotto- ja käyttöönottomenettelyt
 • Takuu- ja käytönajan menettelyt ja vastuut

Viheralan tutkinnon suorittaneilta edellytetään lisäksi vähintään 5 op:n täydennyskoulutus sisältäen maa- ja georakentamisen perusteet (keskeiset laskelmat ja mitä mitoituslaskelmilla haetaan – riippuvuussuhteet ja vaikutukset) sekä maarakentamisen kokonaisuuden hallinta (liite).

Hakijan tulee olla läpäissyt FISEn valtakunnallisen kirjallisen pätevyystason pätevyystentin (RAP-infra). Pätevyyttä haettaessa tentti ei saa olla 5 vuotta vanhempia.

FISEn hyväksymät RAP- ja RAPS-koulutukset ja pätevyystentit löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja tentit.

2. TYÖKOKEMUS

RAP- pätevyyteen vaaditaan rakennusalan tai maisemarakentamisen työkokemusta tutkinnosta ja työn vaativuudesta riippuen seuraavasti:

 • rakennusmestari(AMK) tai aiempi vastaava tutkinto vähintään 8 vuotta
 • rakennusalan insinööri(AMK) tai rakennusarkkitehti(AMK) tai vastaava aiempi tutkinto vähintään 6 vuotta
 • rakennusalan diplomi-insinööri, arkkitehti tai insinööri(YAMK) vähintään 4 vuotta
 • hortonomi(AMK) tai aiempi hortonomi vähintään 6 vuotta
 • maisema-arkkitehti vähintään 4 vuotta
 • muut tutkinnot vähintään 8 vuotta

Työkokemuksen arviointiperusteet:

 • Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisen 15 vuoden työkokemus.
 • Työkokemuksesta tulee kaikilla olla vähintään 3 vuotta rakennuttajatehtäviä.
 • Työkokemus tulee olla kokonaisuudessaan vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeistä.
 • Rakennuttamisen työkokemuksesta tulee vähintään puolet olla Suomessa hankittua.
 • RAP-pätevyyteen kuuluu ensisijaisesti toimiminen aidosti rakennuttajana ohjaten hanketta tilaajan eduksi. Tällä tarkoitetaan, että henkilö toimii rakentamispalvelutuottajasta (rakennusliikkeistä) riippumattomana tilaajan edustajana ja hankkii rakentamispalvelut markkinoilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tilanteeseen sopivimmalla toteutusmuodolla). Henkilö hoitaa mm. rakennusurakkasopimusten lisä- ja muutostöihin, aikatauluihin yms. tulkintaan ja ristiriitoihin sekä takuukysymyksiin liittyvät tehtävät tilaajansa riippumattomana edunvalvojana.
 • Kokemuksen tulee kattaa rakennuttamisen olennaiset vaiheet C-IJ (3-7). Joku edellä mainituista vaiheista voidaan osittain kompensoida tietyn vaiheen A-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella.
 • Rakennusliikkeen palveluksessa toimiminen rakennuttajana voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä rakennuttajapätevyyttä arvioitaessa (ks. alla), kuitenkin niin, että näin kertynyt työkokemusaika huomioidaan pätevyyden arvioinnissa kertoimella 0,7 (eli työkokemusaikaa vaaditaan enemmän kuin rakentamispalvelutuottajasta riippumattomasti toimineelta). Rakennusliikkeen palveluksessa hankitun rakennuttajatyökokemuksen tulee lähtökohtaisesti olla hankittu tuotantoyksiköstä erillisessä hankekehitys- tai rakennuttajayksikössä siten, että se sisällöltään, luonteeltaan ja vaativuudeltaan vastaa em. rakennuttajatehtävien kuvausta. Tästä rakennuttajakokemuksesta tulee laatia kattava erillisselvitys yksityiskohtaisine työtodistuksineen, joista käy ilmi hakijan tehtävät ja rooli toiminnassaan rakennusliikkeen rakennuttajana.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyttä ylläpitävissä tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta. Osa tästä kokemuksesta tulee olla viimeisen kahden vuoden ajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Rakennuttamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja viherrakennuttajan pätevyyden hakemisesta antaa rakennuttajan pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RAKLI.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä