Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Akustiikan suunnittelija

  Akustiikan suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

  Akustiikan suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet (www.pksrava.fi).

  Akustiikan suunnittelijan pätevyys ei erottele uudis- ja korjausrakentamista. Hankekohtaisen uudis- tai korjausrakentamisen kelpoisuuden suunnittelija osoittaa viranomaisille ja tilaajalle todetun pätevyyden ja työreferenssiensä avulla.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa (V ja V+)
  • Poikkeuksellisen vaativa

  Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisiin alaryhmiin V ja V+.

  Akustiikan suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö­ ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

  Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

   LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
  Tavanomainen Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 20 op rakennusfysiikkaan sekä rakenne- ja materiaalitekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • näiltä tai vastaavilta alueilta (yhteensä väh. 10 op): rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu, rakennusfysiikka (lämpö- ja kosteustekniikka), talotekniset järjestelmät, materiaalitekniikka
  • akustiikkaa (väh. 4 op)
  Vaativa (V ja V+) Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 30 op rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä akustiikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • seuraavilta tai vastaavilta alueilta (yhteensä väh. 10 op): rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu, rakennusfysiikka (lämpö- ja kosteustekniikka), talotekniset järjestelmät, materiaali- ja valmistustekniikka
  • seuraavilta tai vastaavilta alueilta (yhteensä väh. 10 op):
   • ensisijaiset aiheet: rakenteiden ja rakennusten akustinen suunnittelu, rakennusakustiikka, huoneakustiikka, meluntorjunta
   • täydentävät aiheet: melun terveys- ja ympäristövaikutukset, akustiset mittaukset, rakenteiden dynamiikka ja tärinäeristys, tekninen akustiikka
  Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 35 op rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä akustiikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • seuraavilta tai vastaavilta alueilta (yhteensä väh. 10 op): rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu, rakennusfysiikka (lämpö- ja kosteustekniikka), talotekniset järjestelmät, materiaali- ja valmistustekniikka
  • seuraavilta tai vastaavilta alueilta (yhteensä väh. 15 op):
   • ensisijaiset aiheet: rakenteiden ja rakennusten akustinen suunnittelu, rakennusakustiikka, huoneakustiikka, meluntorjunta
  • täydentävät aiheet: melun terveys- ja ympäristövaikutukset, akustiset mittaukset, rakenteiden dynamiikka ja tärinäeristys, tekninen akustiikka

  Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti akustiikkaan ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 25 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

  Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

  Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset Akustiikka.

  2. TYÖKOKEMUS

  Akustiikan suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

  Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

   LUOKKA TYÖKOKEMUS
  Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa rakennusfysikaalisissa suunnittelutehtävissä sisältäen akustiikan alan suunnittelutehtäviä.
  V Vähintään 6 vuoden kokemus akustiikkasuunnittelutehtävistä, josta vähintään 4 vuotta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä (vastuullisena tai avustavana suunnittelijana) ja vähintään 2 vuotta avustamista vaativissa suunnittelutehtävissä.
  V+ Vähintään 6 vuoden kokemus akustiikkasuunnittelutehtävistä, josta vähintään 4 vuotta vastuullisena akustiikkasuunnittelijana V­ luokan suunnittelutehtävissä.
  Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus akustiikan suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta V ja V+ luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä akustiikan V+ luokan kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Tavanomaisessa, V ja V+ luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa 6 vuotta tulee olla sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

  3. TYÖNÄYTTEET

  Poikkeuksellisen vaativassa edellytetään 2 työnäytettä (esim. piirustuksia), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus.

  4. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

  Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin rakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

  Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispätevyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

  Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

  Hakemukseen liitettävä taulukko: RV hyväksynnät PV luokan kohteista akustiikan suunnittelija.

  Pätevyysluokan korotus

  V luokan pätevyyden voi korottaa pätevyyden 7 vuoden voimassaoloaikana helpotetulla menettelyllä V+ luokan pätevyydeksi. Tällöin riittää, että osoitetaan V+ luokan työkokemusvaatimuksen täyttyminen, joka on edellä esitetyn taulukon mukainen. Korotettu V+ luokan pätevyys on voimassa alkuperäisen pätevyyden mukaiseen päivään asti, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Jos Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset täyttyvät, haetaan Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä uutena pätevyytenä, ei uusimisena.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Akustiikan suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä, pätevyysluokan korotusta tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja akustiikan suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RIL.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä