Language:
Language:

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS)

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija on alan tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyysvaatimukset on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain (Finlex: maankäyttö- ja rakennuslaki) ja valtioneuvoston asetuksen (Finlex: valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen mm. vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista esim. veden tai maapohjan pilaantumisen tai jäteveden vuoksi. 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

 • b (tavanomaiset kohteet)
 • a (vaativat kohteet)

Pätevyysluokat vastaavat suunnittelutyön vaativuusluokkia, jotka on esitetty pätevyyden hakulomakkeessa.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä pätevyystentistä. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty taulukossa 1. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
b Kyseiseen tehtävään soveltuva

 • rakennus- tai LVI-tekniikan teknikon tutkinto tai
 • maaseudun vesitalouden tai ympäristöalan (vesihuollon osaamisala) erikoisammattitutkinto tai
 • ympäristöhuollon ammattitutkinto (haja-asutusalueiden jätevesihuolto) tai
 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (jätehuollon järjestäminen)
Vähintään 10 op opintosuoritukset seuraavasti:

 • 5 op vesihuoltotekniikan tai LVI-tekniikan tai maarakentamisen opintoja ja
 • FISEn hyväksymä haja-asutuksen kiinteistökohtaisen vesihuollon koulutus (väh. 5 op)
a Kyseiseen tehtävään soveltuva

 • rakennus-, ympäristö- tai LVI-tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto tai
 • rakennus-, ympäristö- tai LVI-tekniikan insinööri(AMK) tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto
Vähintään 15 op opintosuoritukset seuraavasti:

 • 15 op vesihuoltotekniikan opintoja tai
 • 15 op vesihuoltotekniikan, LVI-tekniikan ja maarakentamisen opintoja (väh. 5 op kutakin) tai
 • 10 op vesihuoltotekniikan, LVI-tekniikan ja maarakentamisen opintoja (väh. kahta edellä mainituista, joista vähemmän suoritettua 3 op) ja tämän lisäksi 5 op geologian, hydrologian, limnologian ja kemian opintoja

Hakijalta edellytetään pätevyysluokan mukaisen FISEn VHS-pätevyystentin läpäisyä ennen pätevyyden hakua.  Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
b
a Vähintään 4 vuotta työkokemusta a luokan suunnittelutehtävistä

3. TYÖNÄYTTEET

Suunnitteluosaaminen osoitetaan työnäytteillä, jotka voivat olla pätevyysluokkaa vastaavan suunnittelutyön vaativuusluokan mukaisia suunnitelmia, selvityksiä tai lausuntoja. Työnäytteen tulee olla hakijan itse laatima tai hän on sen päätekijä.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa suunnittelutehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella (vähintään 1 päivityskoulutuspäivä edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta).

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SuLVI.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä