Language:
Language:

Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija

Ilmanvaihdon (IV) suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

IV-suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet (www.pksrava.fi).

IV-suunnittelijan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K).

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokat ovat:

 • Tavanomainen
 • Vaativa
 • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

Ilmanvaihdon (IV) suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Korjaus- ja muutostyön (K) vaatimukset on esitetty erikseen niiltä osin kuin ne poikkeavat uudisrakentamisesta (U).

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Tutkinnon ja sitä täydentävien opintojen sisällön arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015).

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen IV-suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op ilmanvaihtoon, ilmastointiin ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:

 • ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
 • lämmitys- ja energiankäyttötekniikka
 • säätötekniikka
 • LVI-suunnittelu
 • LVI-järjestelmien mitoitus

Em. opinnoista väh. 25 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.

 

Vaativa IV-suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op ilmanvaihtoon, ilmastointiin ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:

 • ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja sisäilmasto-olosuhteet
 • lämmitys- ja energiankäyttötekniikka
 • jäähdytystekniikka
 • lämmönsiirto- ja virtaustekniikka
 • säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio
 • LVI-suunnittelu
 • LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi

Em. opinnoista väh. 30 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.

Poikkeuksellisen

vaativa

IV-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op ilmanvaihtoon, ilmastointiin ja muuhun LVI-tekniikkaan liittyviä opintoja, joihin sisältyy seuraavia opintosuorituksia:

 • ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja sisäilmasto-olosuhteet
 • lämmitys- ja energiankäyttötekniikka
 • jäähdytystekniikka
 • lämmönsiirto- ja virtaustekniikka
 • säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio
 • LVI-suunnittelu
 • LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi

Em. opinnoista väh. 35 op tulee olla lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikkaa.

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti LVI-järjestelmiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

2. TYÖKOKEMUS

IV-suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. IV-suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä.

 LUOKKA U K
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa IV-suunnittelutehtävissä.

Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä vähintään 4 vuotta.

Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 1 vuosi kokemuksesta on korjaus- ja muutostöiden IV-suunnittelutehtävistä.
Vaativa Vähintään 4 vuoden kokemus tavanomaisista IV-suunnittelutehtävistä (voi sisältää sekä avustavaa suunnittelua että toimimista vastuullisena suunnittelijana) ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta vaativissa IV-suunnittelutehtävissä. Kokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta.

Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä vähintään 8 vuotta.

Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on korjaus- ja muutostöiden IV-suunnittelutehtävistä.
Poikkeuksellisen

vaativa

Vähintään 6 vuoden kokemus vaativista IV-suunnittelutehtävistä (tämä voi sisältää sekä avustavaa suunnittelua että toimimista vastuullisena suunnittelijana). Em. kokemuksesta tulee ainakin 4 vuotta olla vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään vaativissa suunnittelutehtävissä.

Haettaessa samanaikaisesti IV- ja KVV-suunnittelijan pätevyyttä tulee työkokemusta olla yhteensä yli 10 vuotta.

Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 3 vuotta kokemuksesta korjaus- ja muutostöiden IV-suunnittelutehtävistä.

Tavanomaisen tai vaativan luokan kokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri (AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä IV-suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin IV-suunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Rajauksessa käytetään linkistä löytyvää luokitusta: https://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2017/06/LVI-pätevyyslautakunta-PV-luokan-rajoitukset-14062017-.pdf

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV-hyväksynnät PV-kohteista IV-suunnittelussa

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

LVI-suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 7 koulutuspäivää edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja IV-suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa LVI-pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SuLVI.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä