Language:
Language:

Kaavan laatija

Kaavan laatijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään maankäyttö- ja rakennusasetukseen. Lain mukaan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan eritasoisia kaavoja. Asetuksen mukaan kaavanlaatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva koulutus ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.

Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista.

Kaavan laatijan tehtävänä on toimia yhdyskuntasuunnittelijana laatimalla em. yleispiirteisiä ja yksityiskohtaisia, alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavia kaavoja sekä huolehtimalla kulloisenkin kaavahankkeen edellyttämällä tavalla tarvittavista selvityksistä, vuorovaikutusmenettelyistä, kaavaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksenteon valmisteluista.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Kaavan laatijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemus- sekä lausuntovaatimuksista.

1. KOULUTUS- JA TYÖKOKEMUSVAATIMUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Opintovaatimus riippuu suoritetusta tutkinnosta. Tutkintoon tulee sisältyä opintosuorituksia yhdyskuntasuunnittelun perusteista sekä detaljitasoisesta ja yleispiirteisestä yhdyskuntasuunnittelusta.

Työkokemuksena edellytetään yhdyskuntasuunnittelun kokemusta. Työkokemusta tulee olla tutkinnosta ja opinnoista riippuen vähintään alla olevassa taulukossa esitetty määrä ja sen tulee olla ko. tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta.

Taulukko. Työkokemusvaatimus riippuen suoritetusta tutkinnosta ja suoritetuista opinnoista.

  TUTKINTO OPINNOT TYÖKOKEMUS
1 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy yhdyskuntasuunnittelun sekä siihen liittyvän lainsäädännön ja tietotekniikan sekä tutkinnosta riippuen kiinteistötekniikan, maisemasuunnittelun tai rakennussuunnittelun tai näihin rinnastettavia opintosuorituksia Vähintään 105 op, joista yhdyskuntasuunnittelun opintosuorituksia on vähintään 60 op Vähintään 2 vuotta yhdyskuntasuunnittelun ammattikokemusta
Vähintään 75 op, joista yhdyskuntasuunnittelun opintosuorituksia on vähintään 53 op Vähintään 4 vuotta yhdyskuntasuunnittelun ammattikokemusta
Vähintään 45 op, joista yhdyskuntasuunnittelun opintosuorituksia on vähintään 30 op Vähintään 6 vuotta yhdyskuntasuunnittelun ammattikokemusta
Vähintään 8 vuotta yhdyskuntasuunnittelun ammattikokemusta
2 Soveltuva korkeakoulututkinto On suorittanut tutkintoa täydentävän 60 op laajuisen yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuksen, joka on FISEn hyväksymä Vähintään 4 vuotta yhdyskuntasuunnittelun ammattikokemusta
3 Soveltuva korkeakoulututkinto

Edellytyksenä mahdolliseen Euroopan yhdyskuntasuunnittelijoiden rekisterin Suomen osuuteen pääsylle on kuitenkin koulutuksen täydentäminen kohdan 2 mukaisesti.

Vähintään 8 vuotta yhdyskuntasuunnittelun työkokemusta
4 On suorittanut kohdan 2 mukaisen yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuksen ja esitettyjen selvitysten perusteella pätevyyslautakunta toteaa hakijan saavuttaneen yo. kohtien 1, 2 tai 3 mukaisen ammattitaitotason

Henkilöä ei kuitenkaan liitetä mahdollisen Euroopan yhdyskuntasuunnittelijoiden rekisterin Suomen osuuteen

Vähintään 12 vuotta yhdyskuntasuunnittelun työkokemusta.

Tämä vaadittu kokemus ei ole kokonaisuudessaan voinut kertyä maankäyttö- ja rakennusasetuksen voimaantulon jälkeen (895/1999).

2. LAUSUNNOT

Edellisen taulukon kohdan 4 mukaan pätevyyttä hakevan tulee nimetä vähintään 2 yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaa, joilta pätevyyslautakunta voi tarvittaessa pyytää lausuntoa asianomaisen ammattitaidosta. Tällaiseksi asiantuntijaksi ei voi nimetä nykyistä työtoveria, työnantajaa tai alaista.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisissa työtehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Kaavan laatijan tehtäviä tukevaa päivityskoulutusta keskimäärin 15  tuntia vuosittain edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta. Täydennyskoulutukseksi luetaan yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien seminaari- ja koulutustilaisuuksien lisäksi myös mm. tutkimus- ja kehittämishankkeet, suunnittelukilpailut ja ohjatut opintomatkat. Opintotuntimäärät voivat jakautua epätasaisesti tarkastelujakson aikana. Yhdestä lyhytkestoisesta opintotapahtumasta luetaan hyväksi korkeintaan 15 tuntia. Laajempi opintokokonaisuus voidaan jakaa useamman vuoden osalle.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja kaavan laatijan pätevyyden hakemisesta antaa Kaavan laatijan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SAFA.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä