Language:
Language:

Kylmäsuunnittelija

Kylmäsuunnittelija on alan tarvelähtöinen pätevyys. Kylmäsuunnittelija tekee kylmälaitteiden ja –laitosten kylmä- ja putkistosuunnittelua.

Höyrystyvien kylmäaineiden ympäristövaikutusten takia kylmäalan asennus- ja huoltotyöt ovat olleet luvanvaraisia Suomessa vuoden 2005 alusta alkaen. Yritysten kylmäalan töiden vastuuhenkilön ja henkilöiden, jotka asentavat, huoltavat ja tarkastavat kylmälaitteita, pätevyysvaatimukset on määritelty asetuksissa 1187/2001 ja 1239/2003 (muutos). Lisäksi suunnittelijoiden pätevyys yleisellä tasolla on määritelty standardissa EN 13313.

EU:n fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva asetus (F-kaasuasetus) 842/2006, jota sovelletaan kylmälaitoksiin, tarkentaa ja yhtenäistää edelleen kylmäalan asennus- ja huoltohenkilöiden pätevyysvaatimuksia, henkilösertifiointeja, yritysten sertifiointeja, laitosten merkitsemistä, vuototarkastuksia, kylmäaineiden talteenottoa, hävittämistä, kylmäaineiden tilastointia ja energiankäytön optimointia.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • c
  • b
  • a

Näistä c on alin ja a ylin vaativuustaso. Pätevyysluokat vastaavat kylmäsuunnittelutyön vaativuusluokkia, jotka on esitetty pätevyyden hakulomakkeessa.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat tutkinto-, opinto- ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

Taulukko. Pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Vaakariveillä on esitetty vaihtoehtoiset tutkinto-, opinto- ja työkokemusyhdistelmät.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT TYÖKOKEMUS
c Kyseiseen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto Tutkinto on sisältänyt vähintään 5 op kylmätekniikan ja sen perusteiden (termodynamiikka, lämmönsiirto ja virtausoppi) opintoja
LVI-, kone- tai sähköpuolen ammattikorkeakoulun insinööri(AMK) tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto

 

Tutkinto on sisältänyt kylmätekniikan ja sen perusteiden opintoja vähintään 4 op
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
LVI-, kone- tai sähköpuolen teknikon tutkinto Vähintään 1 vuoden kokemus c luokan laitosten suunnittelu-, projektinhoito- tai työnjohtotehtävistä
Kylmätekniikan perustiedot ja täydentävät tiedot on osoitettu todistuksin hankitun muulla tavalla Vähintään 2 vuoden kokemus c luokan laitosten suunnittelu-, projektinhoito- tai työnjohtotehtävistä
b Kyseiseen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto Tutkinto on sisältänyt vähintään 10 op kylmätekniikan ja sen perusteiden (termodynamiikka, lämmönsiirto ja virtausoppi) opintoja Vähintään 1 vuoden kokemus b tai c luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
LVI-, kone-, automaatio- tai sähköpuolen insinööri(AMK) tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto Tutkinto on sisältänyt vähintään 4 op kylmätekniikan ja sen perusteiden opintoja Vähintään 2 vuoden kokemus b tai c luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Vähintään 2 vuoden kokemus b tai c luokan suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
LVI-, kone- tai sähköpuolen teknikon tutkinto Vähintään 4 vuoden työkokemus b tai c luokan suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
Kylmätekniikan perustiedot ja täydentävät tiedot on osoitettu todistuksin hankitun muulla tavalla Vähintään 6 vuoden kokemus b tai c luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
a Kyseiseen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto Tutkinto on sisältänyt vähintään 15 op kylmätekniikan ja sen perusteiden (termodynamiikka, lämmönsiirto ja virtausoppi) opintoja, * Vähintään 2 vuoden kokemus a tai b luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
LVI-, kone-, automaatio- tai sähköpuolen insinööri (AMK) tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto Tutkinto on sisältänyt kylmätekniikan ja sen perusteiden opintoja vähintään 6 op, * Vähintään 3 vuoden kokemus a tai b luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto * Vähintään 4 vuoden kokemus a tai b luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
LVI-, kone- tai sähköteknikon tutkinto * Vähintään 6 vuoden työkokemus a tai b luokan suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä
Kylmätekniikan perustiedot, täydentävät tiedot ja teollisten kylmälaitosten tiedot on osoitettu todistuksin hankitun muulla tavalla * Vähintään 8 vuoden kokemus a tai b luokan laitosten suunnittelu- ja projektinhoitotehtävistä

*) a-luokassa edellytetään taulukossa esitettyjen opintojen lisäksi tiedot ammoniakin, hiilidioksidin ja hiilivetyjen (propaanin, propyleeni ja isobutaani) ominaisuuksista ja käsittelystä.

Hakijalta edellytetään pätevyysluokan mukaisen FISEn kylmäsuunnittelijan pätevyystentin läpäisyä ennen pätevyyden hakua.  Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

Suunnitteluosaamisen osoittamiseksi edellytetään työnäyteitä (esim. suunnitteluasiakirjoja), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus. Työnäytteiden tulee olla hakijan itsensä laatimia tai hänen on oltava niiden päätekijä.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa suunnittelutehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella (vähintään 1 päivityskoulutuspäivä edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta).

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja kylmäsuunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa LVI-pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SuLVI.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä