Language:
Language:

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 a §:n mukaan rakentamisen suunnitteluun tulee nimetä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija.

Pääsuunnittelijan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K). Hakijalla tulee olla rakennus- tai erityissuunnittelijan voimassaoleva pätevyys vähintään samasta pätevyysluokasta kuin haettu pääsuunnittelijan pätevyys.

Alla olevasta painikkeesta pääset pätevyyspalveluun, jossa voit täyttää ja lähettää sähköisen hakulomakkeen.

Pääsuunnittelija lausuntopohja

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokat ovat:

 • Tavanomainen
 • Vaativa (V ja V+)
 • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu alaryhmiin V ja V+.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, koulutus-, työkokemus- ja lausuntovaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Korjaus- ja muutostyön (K) vaatimukset on esitetty erikseen niiltä osin kuin ne poikkeavat uudisrakentamisesta (U).

1. PÄTEVYYS

Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennus- tai erityissuunnittelijan voimassaoleva pätevyys vähintään samasta pätevyysluokasta kuin haettu pääsuunnittelijan pätevyys.

2. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä pääsuunnittelijan pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Tutkinnon ja sitä täydentävien opintojen sisällön arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015).

Hakijan tutkinto ja opinnot arvioidaan rakennus- tai erityissuunnittelijan pätevyyden toteamisen yhteydessä. Vaatimukset löytyvät näiden pätevyyksien yhteydestä.

Hakijalta edellytetään FISEn hyväksymää pääsuunnittelijan pätevyyskoulutusta. Hakijan tulee olla läpäissyt sihteerijärjestön järjestämä valtakunnallinen kirjallinen pääsuunnittelijan pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia.

Tavanomaisessa vaativuusluokassa koulutuksen tulee olla vähintään kolmen (3) päivän kurssimuotoista tai jaksotettua ammattikorkeakoulutasoista pääsuunnittelukoulutusta. Koulutukseen tulee lisäksi sisältyä tutkielma tai seminaarityö.

Vaativassa (V tai V+) ja poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa koulutuksen tulee olla vähintään 10 päivän kurssimuotoista tai jaksotettua yliopistotasoista pääsuunnittelukoulutusta. Koulutukseen tulee lisäksi sisältyä tutkielma tai seminaarityö.

Pätevyyslautakunnan päätöksellä pätevyyskoulutuksen voi korvata, jos hakija on:

 • harjoittanut pääsuunnittelua yhteensä yli seitsemän (7) vuotta
 • suorittanut hyväksytysti em. valtakunnallisen tentin
 • esittänyt edellytetyt lausunnot pääsuunnittelukokemuksesta sekä
 • esittänyt neljän (4) suunnittelusta ja/tai rakennuttamisesta vastaavan henkilön yhteystiedot kahdessa (2) muussa kuin lausuntohankkeessa (yhteensä kahdeksan (8) henkilöä yhteystietoineen).

Pätevyyslautakunnan päätöksellä pätevyyskoulutuksen ja tentin voi korvata, jos hakija on:

 • harjoittanut pääsuunnittelua yhteensä yli 13 vuotta
 • esittänyt edellytetyt lausunnot pääsuunnittelukokemuksesta sekä

esittänyt neljän (4) suunnittelusta ja/tai rakennuttamisesta vastaavan henkilön yhteystiedot neljässä (4) muussa kuin lausuntohankkeessa (yhteensä 16 henkilöä yhteystietoineen).

FISEn hyväksymät pääsuunnittelijan pätevyyskoulutukset ja linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

3. TYÖKOKEMUS

Pääsuunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus koostuu suunnittelu- ja pääsuunnittelukokemuksesta.

Vaadittava suunnittelukokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Hakijan suunnittelukokemus arvioidaan rakennus- tai erityissuunnittelijan pätevyyden toteamisen yhteydessä. Vaatimukset löytyvät näiden pätevyyksien yhteydestä.

Pääsuunnittelukokemuksen tulee olla hankittu suunnittelukokemuksen lisäksi. Kokemuksen tulee olla kertynyt kokonaisuudessaan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Viimeisimmän hankkeen, josta pääsuunnittelukokemusta on kertynyt, tulee olla viimeisen 5 vuoden ajalta. Korjaus- tai muutostyön osalta pääsuunnittelukokemusta tulee olla kertynyt riittävästi korjaus- tai muutostöiden pääsuunnittelusta.

Vaadittavaa pääsuunnittelukokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta tavanomaisessa tai vaativassa vaativuusluokassa (V ja V+) ja 5 vuotta poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa. Vaativassa vaativuusluokassa huomioidaan erikseen onko kokemus kertynyt V/V+ -alaryhmän pääsuunnittelutehtävistä.

Pääsuunnittelukokemusta tulee olla suhteessa haettavan pätevyyden vaativuusluokkaan vähintään seuraavasti:

 • yhtä vaativuusluokkaa alemman vaativuusluokan pääsuunnittelijatehtävien hoitamisesta vastuullisena pääsuunnittelijana (rakennusvalvontaviranomaisen nimeämänä pääsuunnittelijana) ja
 • ainakin yhdestä haettavan vaativuusluokan pääsuunnittelutehtävissä avustamisesta koko hankkeen keston ajan.

4. LAUSUNNOT

Pätevyyden hakijan tulee hankkia lausunnot pääsuunnittelutehtävien hoitamisessa saavutetusta kokemuksesta kahdessa (2) eri hankkeessa määrämuotoisella lomakkeella. Molemmista on hankittava neljä (4) lausuntoa seuraavasti:

 • rakennushankkeeseen ryhtyvältä tai tämän rakennuttamistehtäviä hoitaneelta edustajalta,
 • kolmelta (3) suunnitteluryhmän muulta suunnittelijalta tai
 • jos hakija on toiminut avustavana pääsuunnittelijana, lausunnot hankkeen pääsuunnittelijalta ja kahdelta (2) suunnitteluryhmän muulta suunnittelijalta.

Uudisrakentamisen pätevyyden yhteydessä lausuntojen tulee koskea uudisrakentamisen pääsuunnittelukokemusta ja korjaus- ja muutostyön pätevyyden yhteydessä lausuntojen tulee koskea korjaus- ja muutostyön pääsuunnittelukokemusta. Lausunnonantajat (pääsuunnittelijaa lukuun ottamatta) eivät saa olla samasta organisaatiosta kuin hakija.

Lausuntohankkeista toisen tulee olla valmis (loppukatselmus kaikilta osin tehty) ja toisen tulee olla vähintään käyttöönotettu. Lausunto-hankkeiden tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta. Mikäli hakija on toiminut lausuntokohteessa avustavana pääsuunnittelijana, hakijan pääsuunnittelutehtävien osuus tulee olla vähintään 50 %.
Pätevyyslautakunta voi tarvittaessa pyytää lausuntoja haluamiltaan asiantuntijatahoilta.

5. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin suunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Hakijan koulutuksen tulee olla vähintään aiempi rakennusarkkitehti- tai insinööritutkinto. Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt vaatimukset. Hakemuksessa tulee esittää pätevyyden perusteena olevat rakennusvalvonnan hyväksynnät toimimisesta vastuullisena pääsuunnittelijana erittäin vaativassa luokassa (AA).

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

Pääsuunnittelijan pätevyyden voimassaolo ei edellytä automaattisesti oman suunnittelualan
pätevyyden ylläpitämistä, kun hakija toimii pääsääntöisesti pääsuunnittelutehtävissä. Jos
pätevyydentoteamista haetaan uusinnan sijaan kuitenkin aikaisempaa korkeammassa
vaativuusluokassa, kyseessä on kokonaan uusi hakemus ja vaatimuksena tällöin on oman
suunnittelualan voimassa oleva pätevyys vähintään samassa vaativuusluokassa.

1. TYÖKOKEMUS

Hakijan tulee esittää selvitys toiminnastaan pääsuunnittelijana edellisen pätevyysjakson ajalta. Selvityksestä tulee ilmetä, että toiminta on ollut jatkuvaa.

Selvitys on referenssiluettelo, johon on merkitty

 • hankkeen luonne (uudisrakentaminen / korjaus- tai muutostyö)
 • suunnittelun ja rakentamisen kesto
 • pääsuunnittelija ja avustavat pääsuunnittelijat
 • hankkeen vaativin suunnittelutehtävä ja sen vaativuusluokka (jos useita samassa luokassa, kaikki mainitaan)
 • arvio hakijan pääsuunnittelijatehtäviin käyttämästä ajasta.

Jatkuvaksi katsotaan kuluneiden seitsemän (7) vuoden aikana kertynyt pääsuunnittelukokemus, kun:

 • pääsuunnittelijatoiminnan katkot eivät ole yli kolmen vuoden mittaisia
 • kokemukseen on sisältynyt edellisen pätevyyspäätöksen vaativuusluokan tehtäviä vähintään kahdessa (tai yhdessä pitkäkestoisessa isossa) hankkeessa
 • kokemusta on kertynyt osittain hankkeissa, joissa pääsuunnittelutehtävän vaativuusluokka on ollut enintään yhtä vaativuusluokkaa alempi ja joihin hakija haluaa vedota jatkuvuuden osoittamiseksi.
 • Edellytyksenä pätevyyden jatkamiseksi poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa on, että
  • hakijalle on kertynyt kokemusta vähintään kolme (3) vuotta poikkeuksellisen vaativissa pääsuunnittelutehtävissä tai
  • hakija on toiminut vastuullisena pääsuunnittelijana vähintään kolme (3) vuotta vaativan vaativuusluokan alaryhmän V+ tehtävissä ja hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta pääsuunnittelijaksi poikkeuksellisen vaativaan pääsuunnittelutehtävään tai
  • toiminut vähintään yhden (1) vuoden poikkeuksellisen vaativissa pääsuunnittelutehtävissä ja vähintään kaksi (2) vuotta rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymänä  pääsuunnittelijana vaativan vaativuusluokan alaryhmän V+ tehtävissä.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pääsuunnittelua tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 35 opetustuntia edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyysjaksolta.

Pätevyyskoulutuksen määrää, monipuolisuutta ja sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon se, miten ammattikokemus on karttunut tarkastelujakson aikana pääsuunnittelutehtävissä. Opintomäärät voivat jakautua epätasaisesti 7 vuoden tarkastelujakson aikana. Laajempi opintokokonaisuus voidaan jakaa useamman vuoden osalle.

Pätevyyskoulutukseksi luetaan suunnitteluun, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvien seminaari‐ ja koulutustilaisuuksien lisäksi myös mm. tutkimus‐ ja kehittämishankkeet sekä alan opetustehtävät. Pätevyyskoulutukseksi luetaan myös arkkitehtuurikilpailut ja ohjatut opintomatkat. Yhdestä kilpailusta tai ohjatusta opintomatkasta lasketaan hyväksi maksimissaan 15 opetustuntia. Pätevyyskoulutusvaatimusta ei voi kuitenkaan täyttää yksinomaan arkkitehtuurikilpailuilla ja ohjatuilla opintomatkoilla

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja pääsuunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa pääsuunnittelijan pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö SAFA.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä