Language:
Language:

Pohjarakenteiden suunnittelija

Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet (www.pksrava.fi).

Työkokemuksena hyväksytään lähtökohtaisesti rakennusluvan alaisissa kohteissa suoritettu pohjarakenteiden suunnittelukokemus. Työkokemusta voi täydentää vähäisiltä osin soveltuvilla infrakohteilla (esim. siltakohteet). Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K).

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys on tarkoitettu talonrakennushankkeisiin. Infrarakennushankkeiden pohjarakenteiden suunnittelijoille on oma pätevyys, kts. Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokat ovat:

 • Tavanomainen
 • Vaativa (V ja V+)
 • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu muiden rakennesuunnittelupätevyyksien tavoin PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisiin alaryhmiin V ja V+.

FISEn pohjarakenteiden pätevyyslautakunnan tulkinta pohjarakenteiden suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Korjaus- ja muutostyön (K) vaatimukset on esitetty erikseen niiltä osin kuin ne poikkeavat uudisrakentamisesta (U). Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö­ ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

 • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 10 op)
 • rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu (väh. 10 op)
Vaativa (V ja V+) Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia.

V:

 • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 15 op)
 • rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu (väh. 15 op)

V+:

 • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 25 op)
 • rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu (väh. 15 op)
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

 • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 30 op)
 • rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu (väh. 15 op)

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti pohjarakenteisiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 25 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä. Soveltuvia maaperä- ja rakennusgeologian tai kalliotekniikan opintoja hyväksytään rajoitetusti V ja V+ sekä Poikkeuksellisen vaativassa luokassa, yhteensä enintään viisi (5) opintopistettä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Insinööritutkinnon opintojen täydentäminen V+ -tasolle.

Pohjarakenteiden suunnittelijan V+ -taso edellyttää opintoja maamekaniikasta, pohjarakennuksesta ja maarakennuksesta vähintään 25 op. Insinööri- tai insinööri (AMK)-tutkinnoissa ei tätä op-määrää yleensä ole ollut mahdollista hankkia. Opintojaan voi tällöin täydentää esim. yliopistoissa, joissa on mahdollista suorittaa erillisiä aiheeseen liittyviä opintojaksoja.

Lisätietoa täydennyskoulutusmahdollisuuksista antavat eri yliopistot seuraavasti:

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos, Otaniemi
Leena Korkiala-Tanttu, professori, geotekniikka
leena.korkiala-tanttu (at) aalto.fi
+358 50 312 4775

Oulun Yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikka
Anne Tuomela
anne.tuomela (at) oulu.fi
+358 294 48 4347

Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka
Tim Länsivaara, professori
tim.lansivaara (at) tut.fi
+358 40 765 8085

Hakemukseen pakollisena liitettävä opintopistetaulukko: Opintopistetaulukko Pohjarakenteet

2. TYÖKOKEMUS

Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä.

 LUOKKA U K
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa pohjarakenteiden suunnittelutehtävissä. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 1 vuosi kokemuksesta on pohjarakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä.
V Vähintään 4 vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä. Pohjarakenteiden suunnittelukokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on pohjarakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä.
V+ Vähintään 4 vuoden kokemus vastuullisena suunnittelijana V­ luokan pohjarakenteiden suunnittelutehtävissä. Pohjarakenteiden suunnittelukokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 2 vuotta kokemuksesta on pohjarakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen pohjarakenteiden V luokan korjaussuunnittelua.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus pohjarakenteiden suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta V ja V+ luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä pohjarakenteiden V+ luokan kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sama kuin uudisrakentamisessa siten, että vähintään 3 vuotta kokemuksesta on pohjarakenteiden korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä sisältäen V+ luokan korjaussuunnittelua.

Tavanomaisessa sekä V ja V+ luokissa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Vaadittu työkokemus voi sisältää enintään 1/3 pohjatutkimusohjelmien laatimista ja perustamistapalausuntoja.

Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä pohjarakennesuunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin pohjarakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan Poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan V+ yleispätevyys, jossa uuden lain (MRL 41/2014) mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana. Suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto on kaikissa tapauksissa edellytys pätevyyden toteamiselle.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV hyväksynnät PV Pohjarakenteiden suunnittelutehtävistä.

Pätevyysluokan korotus

V luokan pätevyyden voi korottaa pätevyyden 7 vuoden voimassaoloaikana helpotetulla menettelyllä V+ luokan pätevyydeksi. Tällöin riittää, että osoitetaan V+ luokan työkokemusvaatimuksen täyttyminen, joka on edellä esitetyn taulukon mukainen. Korotettu V+ luokan pätevyys on voimassa alkuperäisen pätevyyden mukaiseen päivään asti, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Jos Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset täyttyvät, haetaan Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä uutena pätevyytenä, ei uusintana.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pohjarakenteiden suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa pohjarakenteiden pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RIL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä