Language:
Language:

Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija

Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys on räätälöity vaativien infrarakennushankkeiden erityistarpeisiin. Se kattaa pohjarakenteiden lisäksi kohteiden muun geoteknisen suunnittelun. Työkokemuksena hyväksytään infrakohteissa suoritettu pohjarakenteiden suunnittelukokemus. Infrakohteiden suunnittelu voi sisältää myös rakennusluvan alaisia osia.

Pätevyys on periaatteiltaan rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä täydentävien asetusten ja ohjeiden (Ympäristöministeriö: rakentamista koskevat asetukset ja ohjeet) mukaisesti.

Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinta on tehty yhteistyössä infrapuolen keskeisten toimijoiden kanssa.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin.

FISEn pohjarakenteiden pätevyyslautakunnan tulkinta infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelutehtävien määräytymisestä eri vaativuusluokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 30 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä infrarakentamiseen liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 10 op)
  • infrakohteiden suunnittelua (esim. tie- ja liikennetekniikkaa, kalliorakentamista, vesihuoltotekniikkaa, sillanrakennusta, vesirakentamista, vesitaloutta ja ympäristögeotekniikkaa) (väh. 10 op)
Vaativa Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 40 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä infrarakentamiseen liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 15 op)
  • infrakohteiden suunnittelua (esim. tie- ja liikennetekniikkaa, kalliorakentamista, vesihuoltotekniikkaa, sillanrakennusta, vesirakentamista, vesitaloutta ja ympäristögeotekniikkaa)(väh. 15 op, joista enintään 5 op voidaan korvata rakenteiden mekaniikan tai rakenteiden suunnittelun opinnoilla)
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen pohjarakenne-suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 45 op pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä infrarakentamiseen ja rakennetekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

  • maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus (väh. 30 op)
  • infrakohteiden suunnittelua (esim. tie- ja liikennetekniikkaa, kalliorakentamista, vesihuoltotekniikkaa, sillanrakennusta, vesirakentamista, vesitaloutta ja ympäristögeotekniikkaa) (väh. 15 op, josta rakenteiden mekaniikan tai rakenteiden suunnittelun opinnoilla voidaan korvata enintään 5 op)

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti pohjarakenteisiin ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 25 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä. Soveltuvia maaperä- ja rakennusgeologian tai kalliotekniikan opintoja hyväksytään rajoitetusti V ja Poikkeuksellisen vaativassa luokassa, yhteensä enintään viisi (5) opintopistettä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintopistetaulukko Infra-pohjarakenteet

2. TYÖKOKEMUS

Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa pohjarakenteiden suunnittelutehtävissä.
Vaativa Vähintään 4 vuoden kokemus vähintään tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään 2 vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä. Pohjarakenteiden suunnittelukokemusta tulee olla yhteensä 6 vuotta.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus pohjarakenteiden suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta Vaativan luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä pohjarakenteiden Vaativan luokan yläpään kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tavanomaisessa ja Vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä pohjarakennesuunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen tai tilaajan vastaaviin erittäin vaativiin pohjarakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan V-luokan yleispätevyys, jossa uuden lain (MRL 41/2014) mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana. Suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto on kaikissa tapauksissa edellytys pätevyyden toteamiselle.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko:RV- ja tilaajahyväksynnät PV Infra-Pohjarakenteiden suunnittelutehtävistä.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pohjarakenteiden suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa pohjarakenteiden pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RIL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä