Language:
Language:

Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyttä voi hakea seuraavilla erityisaloilla:

  • betonirakenteet
  • teräsrakenteet
  • puurakenteet
  • rakennusfysiikka
  • pohjarakenteet
  • kalliorakenteet

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa rakentamisen laatu sekä rakenteiden koko elinkaaren aikainen turvallisuus ja terveellisyys.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 150 d §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää erittäin vaativassa rakennushankkeessa erityismenettelyä, jos rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden saavuttamiseen liittyy erityinen riski. Yhtenä erityismenettelyn muotona on rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös, kun rakentamisessa epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, tai jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja rakenteita, joita ei ole suunnitelmissa huomioitu.

Enenevässä määrin valveutuneet tilaajat käyttävät vapaaehtoisesti vaativissa hankkeissa rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta niistä saatujen positiivisten laatu- ja kustannusvaikutusten johdosta.

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 on julkaistu RT tietoväylässä ohjekorttina RT 103088.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat

  • V+
  • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin sekä Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeeseen 120 f 03.

Infra-pohjarakenteissa on muista erityisaloista poiketen vain Poikkeuksellisen vaativa pätevyysluokka.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, tutkinto-, opinto-, työkokemus-, työnäyte- ja lausuntovaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. PÄTEVYYS

Hakijalla tulee olla voimassa oleva haettavan erityisalan suunnittelijan FISE-pätevyys vähintään haettavassa vaativuusluokassa.

Taulukko. Pätevyysvaatimus pätevyysluokittain.

LUOKKA PÄTEVYYS
V+ Vähintään V+ luokan suunnittelijan uudis- tai korjausrakentamisen pätevyys betoni-, puu-, teräs- tai pohjarakenteissa tai rakennusfysiikassa.
Poikkeuksellisen vaativa Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelijan uudis- tai korjausrakentamisen pätevyys betoni-, puu-, teräs-, pohja- tai kalliorakenteissa tai rakennusfysiikassa.

2. TUTKINTO

Vaadittava tutkinto vastaa MRL:n 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset suunnittelijoille esitettyjä tutkintovaatimuksia.

Taulukko. Tutkintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO
V+ Soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto tai aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto.
Poikkeuksellisen vaativa Soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. (*)

*) Tähän kohtaan sovelletaan MRL 41/2014 siirtymäsäännöstä. Soveltamisen periaatteet on esitetty myöhemmin omana päälukunaan.

3. OPINNOT

Riittävät opinnot on pääsääntöisesti tarkistettu suunnittelijan pätevyyden toteamisen yhteydessä.

Poikkeuksena on betonirakenteiden ulkopuolisen tarkastajan V+ luokan pätevyys, jossa hakijan on esitettävä jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelun opintosuoritukset (väh. 3 op).

4. TYÖKOKEMUS

Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain. Esitetty termi tarkastusryhmä tarkoittaa haettavan erityisalan rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen monijäsenistä asiantuntijaryhmää ja avustajana toimiminen tehtävien suorittamista sen jäsenenä. Avustavan jäsenen tyypillisiä työtehtäviä voivat olla esim. rakennemallin tai vertailulaskelmien tekeminen tai rakennesuunnitelmien havainnointi.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
V+ Laaja ja monipuolinen työkokemus ko. erityisalan suunnittelijana, tarkastajana (*), tutkijana tai opettajana sisältäen toimimista avustajana tarkastusryhmässä. Em. työkokemuksen tulee sisältää ko. erityisalan suunnittelukokemusta vähintään V+ luokasta. Työkokemusta edellytetään yhteensä vähintään 12 vuotta.
Poikkeuksellisen vaativa Laaja ja monipuolinen työkokemus ko. erityisalan suunnittelijana, tarkastajana (*), tutkijana tai opettajana sisältäen rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastamista V+ luokassa tai toimimista avustajana tarkastusryhmässä Poikkeuksellisen vaativassa luokassa. Em. työkokemuksen tulee sisältää ko. erityisalan suunnittelukokemusta Poikkeuksellisen vaativasta luokasta. Työkokemusta edellytetään yhteensä vähintään 15 vuotta.

(*) Tarkastajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta, rakenteiden suunnitelman mukaisuuden tarkastusta työmaalla, laajarunkoisten rakennusten tarkastusta, sisäistä rakennesuunnitelmien tarkastusta ja muuta vastaavaa tarkastusta.

Työkokemuksen tulee olla vaadittavan tutkinnon (vähintään insinööri) suorittamisen jälkeistä kokemusta.

5. TYÖNÄYTTEET

Poikkeuksellisen vaativan (PV) luokan pätevyydessä hakijan tulee esittää kaksi (2) erillistä työnäytettä. Työnäytteiden tulee olla haettavan erityisalan rakennesuunnitelmien ulkopuolisesta tarkastuksesta, jossa hakija on toiminut joko V+ vastuullisena tarkastajana tai PV luokassa vähintään avustavana tarkastajana. Työnäyte koostuu tarkastusraportista ja kuvauksesta tarkastuksesta ja näistä tulee käydä ilmi haetun erityisalan osaamisen taso ja suoritetun työtehtävän vaativuus.

6. LAUSUNNOT

Hakemukseen tulee liittää kaksi riippumatonta asiantuntijalausuntoa. Lausunnoista toisen tulee olla asiakkaalta tai toimeksiantajalta ja toisen konsulttikollegalta. Lausunnonantajana ei voi olla nykyinen työnantaja, yhtiökumppani tai alainen. Lausunnoissa tulee arvioida hakijan soveltuvuutta tarkastustoimintaan (asiantuntijuus, tehtävien hoito, yhteistyökyky, etiikka, henkilökohtaiset ominaisuudet) perustuen yhteistyöhön käynnissä olevissa tai aiemmin toteutuneissa rakennushankkeissa.

Hakemukseen liitettävän lausunnon lomakepohja.

MRL 41/2014 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN TULKINTA RAKENNESUUNNITELMIEN ULKOPUOLISEN TARKASTAJAN PÄTEVYYDESSÄ

MRL 41/2014 siirtymäsäännöksen mukaan sen voimaantulon jälkeen pätevänä suunnittelijana pidetään edelleen henkilöä, joka oli ennen lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa todettu pätevyys rajataan koskemaan vastaavia tehtäviä.

Siirtymäsäännöstä tulkitaan rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyydessä samojen perusperiaatteiden mukaisesti kuin suunnittelijapätevyyksissä. Henkilölle todetaan yleispätevyys V+ luokassa ja Poikkeuksellisen vaativassa luokassa aiempien tehtävien mukaan rajattu pätevyys.

Kun hakija hakee rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyttä ensimmäistä kertaa ja hänen FISE-suunnittelijapätevyytensä Poikkeuksellisen vaativassa luokassa perustuu siirtymäsäännökseen, rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan suunnittelutehtäviä vastaavia tarkastustehtäviä ja yleispätevyys todetaan V+ luokassa.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV-hyväksynnät PV kohteista.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyyden uusimisella tarkoitetaan voimassa olevan MRL 41/2014 mukaisen pätevyyden uusimista sen päättyessä. Ennen uudistusta MRL 41/2014 todettujen pätevyyksien muuttaminen uuden lain mukaiseksi on esitetty hakulomakkeessa.

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisessa hakija osoittaa, että hän on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Uusimisvaatimukset koostuvat työkokemus-, työnäyte-, ja päivityskoulutusvaatimuksista.

Uusittaessa pätevyyttä ei vaadita vastaavan vaativuusluokan voimassa olevaa suunnittelijapätevyyttä eikä asiantuntijalausuntoja.

1. TYÖKOKEMUS

Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista ja referensseistä pätevyyden voimassaoloajalta.

Työkokemuksena edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta pätevyyden mukaisessa tai vaativuudeltaan siihen rinnastettavassa tehtävässä pätevyyden voimassaoloajalta. Siihen rinnastettavia tehtäviä voivat olla toimiminen tarkastusryhmässä tai sen johdossa sekä suunnittelu-, tarkastus-, tutkimus-, kehitys- tai opetustehtävissä toimiminen.

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana toimimista tulee kuitenkin olla vähintään 3 vuoden aikana pätevyyden mukaisessa vaativuusluokassa. Tästä osan tulee olla vastuullisena rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana toimimista todetun pätevyyden vaativuusluokassa.

2.TYÖNÄYTTEET

Poikkeuksellisen vaativan (PV) luokan pätevyyttä uusittaessa hakijan tulee esittää kaksi (2) erillistä työnäytettä. Työnäytteiden tulee olla haettavan erityisalan rakennesuunnitelmien ulkopuolisesta tarkastuksesta, jossa hakija on toiminut PV luokassa vastuullisena tarkastajana. Työnäyte koostuu tarkastusraportista ja kuvauksesta tarkastuksesta ja näistä tulee käydä ilmi haetun erityisalan osaamisen taso ja suoritetun työtehtävän vaativuus.

3. PÄIVITYSKOULUTUS

Rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyden hakemisesta antaa puurakenteiden pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RIL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä