Language:
Language:

Rakennusfysiikan suunnittelija

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkintaohjeet (www.pksrava.fi).

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyys ei erottele uudis- ja korjausrakentamista. Todettu pätevyys tarkoittaa, että suunnittelija hallitsee vaativuusluokan mukaisen rakennusfysiikan teorian ja on työkokemuksellaan osoittanut, että hallitsee myös teorian soveltamista käytäntöön. Kokemus voi käsittää joko uudis- tai korjauskohteita tai molempia. Hankekohtaisen kelpoisuuden suunnittelija osoittaa viranomaisille ja tilaajalle työreferensseillään.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

 • Tavanomainen
 • Vaativa (V ja V+)
 • Poikkeuksellisen vaativa

Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin. Vaativa luokka on jaettu PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisiin alaryhmiin V ja V+.

Rakennusfysiikan suunnittelutehtävien määräytyminen eri luokkiin on esitetty täällä.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö­ ja rakennuslain 120 e §:n Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja PKSRAVAn tulkintaohjeen 17-12002 mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

Rakennusfysiikka sisältää tyypillisesti lämmön- ja kosteudensiirtymisen rakennuksen vaipan rakenteissa, rakennuksen painesuhteet, rakenteiden tiiveyden sekä niiden soveltamisen rakennesuunnittelussa. Yleisopintoja, kuten fysiikan peruskursseja, ei ole mahdollista hyväksyttää pätevyydessä tarkoitettuina ammattiopintoina. Samoja kurssisisältöjä ei hyväksytä useampaan kertaan. Epäselvissä tapauksissa, esimerkiksi jos kurssin sisältö ei ilmene sen nimestä, hakijan tulee osoittaa, että kurssin opintosisältö vastaa pätevyysvaatimuksia.

Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Tavanomainen Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen. Vähintään 20 op rakennusfysiikkaan sekä rakenne- ja materiaalitekniikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

 • rakennusfysiikka (väh. 4 op)
 • rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 10 op)
 • materiaalitekniikka
 • talotekniset järjestelmät
Vaativa (V ja V+) Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto. Vähintään 30 op rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä kyseessä olevaan rakennusfysiikan alaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

 • rakennusfysiikka (väh. 5 op)
 • rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 15 op)
 • materiaali- ja valmistustekniikka
 • talotekniset järjestelmät (LVI)
 • lämmön ja kosteuden eristys
Poikkeuksellisen vaativa Kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto. Vähintään 35 op rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä kyseessä olevaan rakennusfysiikan alaan liittyviä opintoja, jotka sisältävät seuraavia opintosuorituksia:

 • rakennusfysiikka (väh. 10 op)
 • rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (väh. 15 op)
 • materiaali- ja valmistustekniikka
 • talotekniset järjestelmät (LVI)
 • lämmön ja kosteuden eristys

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti rakennusfysiikkaan ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työkokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Ns. AHOT-menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Hakemukseen liitettävä opintopistetaulukko: Opintosuoritukset Rakennusfysiikka.

2. TYÖKOKEMUS

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Suunnittelukokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Työkokemukseksi hyväksytään rakennesuunnittelutehtävät, joihin sisältyy rakennusfysikaalisia suunnittelutehtäviä. Kokemukseksi ei hyväksytä esimerkiksi pelkkää kemiallisesti rasitettujen rakenteiden, kantavien rakenteiden tai valmisosien suunnittelua.

Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

 LUOKKA TYÖKOKEMUS
Tavanomainen Vähintään 3 vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa rakennusfysikaalisissa suunnittelutehtävissä.
V Vähintään 6 vuoden kokemus rakennusfysikaalisista suunnittelutehtävistä, josta vähintään 4 vuotta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä (vastuullisena tai avustavana suunnittelijana) ja vähintään 2 vuotta avustamista vaativissa suunnittelutehtävissä.
V+ Vähintään 6 vuoden kokemus rakennusfysikaalisista suunnittelutehtävistä, josta vähintään 4 vuotta vastuullisena rakennusfysiikan suunnittelijana V­ luokan suunnittelutehtävissä.
Poikkeuksellisen vaativa Vähintään 10 vuoden kokemus rakennusfysikaalisista suunnittelutehtävistä, josta vähintään 6 vuotta V ja V+ luokan suunnittelutehtävistä tai avustamisesta Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen vähintään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään Vaativissa tehtävissä. Kokemukseen tulee sisältyä rakennusfysiikan V+ luokan kohteita. Edellä mainittu 6 vuoden kokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tavanomaisessa, V ja V+ luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa 6 vuotta tulee olla sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään (DI/YAMK). Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Jos PV-pätevyyden hakijalla on sekä insinööri(AMK) että ylempi korkeakoulututkinto (DI/YAMK), lasketaan kokemusvuodet perustuen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisajankohdasta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksojen tulee sisältää pätevyysvaatimuksiin liittyviä opintosuorituksia kattavasti.

3. TYÖNÄYTTEET

Poikkeuksellisen vaativassa edellytetään 2 työnäytettä (esim. piirustuksia), joista käy ilmi osaamisen taso ja suunnittelukohteiden vaativuus. Työnäytteiden tulee olla eri kohteista.

4. PÄTEVYYDEN HAKEMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSEN PERUSTEELLA

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin rakennesuunnittelutehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatimat edellytykset.

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispätevyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia suunnittelutehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana.

Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset.

Hakemukseen liitettävä taulukko: RV hyväksynnät PV luokan kohteista RF suunnittelija.

Pätevyysluokan korotus

V luokan pätevyyden voi korottaa pätevyyden 7 vuoden voimassaoloaikana helpotetulla menettelyllä V+ luokan pätevyydeksi. Tällöin riittää, että osoitetaan V+ luokan työkokemusvaatimuksen täyttyminen, joka on edellä esitetyn taulukon mukainen. Korotettu V+ luokan pätevyys on voimassa alkuperäisen pätevyyden mukaiseen päivään asti, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Jos Poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimukset täyttyvät, haetaan Poikkeuksellisen vaativa luokan pätevyyttä uutena pätevyytenä, ei uusimisena.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Rakennusfysiikan suunnittelua tukevaa päivityskoulutusta vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyden hakemisesta antaa rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RIL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä