Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Tärinäasiantuntija

  Tärinäasiantuntija on alan tarvelähtöinen pätevyys.

  Rakentamisen aiheuttama tärinä tulee ottaa huomioon rakennusvaiheessa, jotta mm. henkilö-, laite- ja rakennevahingoilta vältytään. Tärinäasiantuntijan pätevyydellä varmistetaan suunnittelun ja toteutuksen vaativa erityisosaaminen.

  Rakentamisen aiheuttamat tärinät jaetaan kolmeen vaativuusluokkaan 1 (helppo), 2 (vaativa) ja 3 (erittäin vaativa). Luokitus yksityiskohtineen on esitetty ohjeessa RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat:

  • a
  • aa

  Näistä a on alempi ja aa ylempi vaativuustaso.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.  Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opintovaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja.

  Taulukko. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

   LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
  a Kyseiseen tehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto.
  aa Kyseiseen tehtävään soveltuva rakentamisen tai kaivosalan ylempi korkeakoulututkinto (DI), insinööri(AMK)-tutkinto tai vastaava aiempi insinöörin tutkinto. Vähintään seuraavat opintosuoritukset:

  • pohjarakennuksessa tai kalliorakentamisessa (väh. 20 op)
  • rakenteiden suunnittelussa ja rakenteiden mekaniikassa (väh. 15 op)

  Em. pohjarakennuksen tai kalliorakentamisen opintoja voidaan korvata soveltuvilla rakenteiden dynamiikan ja geofysiikan opinnoilla ja tärinämittauksia käsittelevillä opinnoilla.

  Insinööritutkinto voidaan korvata muulla teknisellä tai matemaattis-luonnontieteisellä tutkinnolla tai ylipanostajan pätevyydellä, jos hakijalla on aiheeseen kattavasti liittyviä opintoja sekä pitkäaikainen, monipuolinen ja jatkuva asiantunteva toiminta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Jos puuttuvia opintoja tai tutkintoa halutaan korvata kokemuksella, tulee kokemusta olla tärinäasiantuntemusta vaativista tehtävistä seuraavasti:

  • a-luokka: vähintään 5 vuotta, josta vähintään 2 vuotta vaativuusluokan 2 kohteita asutulla alueella
  • aa-luokka: kokemusta vähintään 10 vuotta, josta vähintään 5 vuotta vaativuusluokan 3 töistä

  Haettaessa tutkinnon tai opintojen korvaamista edellä kuvatulla tavalla hakijan tulee toimittaa tärinäteknisestä asiantuntemuksestaan kaksi työnäytettä, joista käy erityisesti ilmi teoreettisen osaamisen taso ja kyky soveltaa tietoja käytäntöön. Työnäytteen vaativuuden tulee vastata haettua pätevyyttä (aa tai a).

  Työnäyte voi olla:

  • tärinätekninen suunnitelma tai tarkastelu, jossa on esitetty tarkastelu sallituista tärinöistä, toimenpiteet työn suorittamiseksi, tärinöiden mittaus ja tulosten analysointi sekä toimenpiteet mittausten perusteella
  • pohjarakennus- tai louhintasuunnitelma, joka sisältää tärinäteknistä suunnittelua ja ratkaisun teoreettinen toiminta on kirjallisesti selvitetty erillisselvityksenä
  • lausunto, jossa on tarkasteltu rakennustöistä aiheutuvien tärinöiden vaikutuksia rakenteisiin tai laitteisiin.

  2. TYÖKOKEMUS

  Tärinäasiantuntijan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty alla olevassa taulukossa.

  Taulukko. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TYÖKOKEMUS
  a Vähintään 2 vuotta työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelusta, toteuttamisesta tai valvonnasta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä sisältäen näyttöä osallistumisesta tärinää aiheuttavien vaativuusluokan 2 töiden tärinämittauksiin ja tulosten käsittelyyn yhteensä vähintään 1 vuosi.
  aa Vähintään 4 vuotta työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelusta, toteuttamisesta tai valvonnasta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä sisältäen näyttöä osallistumisesta vaativuusluokan 3 töihin yhteensä vähintään 2 vuotta.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja tärinäasiantuntijan pätevyyden hakemisesta antaa Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RIL.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä