Language:
Language:

Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja

Betonielementtitehtaat valmistavat tuotteita, joiden tuotehyväksyntä perustuu pääosin CE-merkintään. Suomessa Inspecta Sertifiointi Oy vastaa tuotteiden FI-merkinnästä ja sen tuoteryhmäohjeessa TR15 on määritetty betonielementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyys. Pätevyys on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Elementtitehtaan betonityönjohtaja vastaa elementtien valmistuksesta laatuvaatimuksineen sekä tehtaalla elementtien valmistukseen käytettävän betonin valmistuksesta ja betonille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat:

  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

 

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto ja opinnot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Vaativa  

Rakennusalan tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinööri, insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) tai vastaava aiempi tutkinto (insinööri, teknikko).

Tutkinnon ja sitä täydentävien opintojen tulee sisältää seuraavat opinnot:

  • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 7 op),
  • betonirakentamista ja betoniteknologiaa (väh. 10 op),
  • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
Poikkeuksellisen vaativa  Rakennusalan tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinööri, insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) tai vastaava aiempi tutkinto (insinööri, teknikko).

.

Tutkinnon ja sitä täydentävien opintojen tulee sisältää seuraavat opinnot:

  • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 10 op),
  • betonirakentamista ja betoniteknologiaa (väh. 15 op),
  • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)

Ns. AHOT-­menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT­-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

Jos Vaativan luokan pätevyyttä ensimmäistä kertaa haettaessa valmistumisesta on kulunut yli 5 vuotta tai Poikkeuksellisen vaativassa luokassa yli 7 vuotta, pätevyyden edellytyksenä on FISEn hyväksymän pätevyyteen valmentavan koulutuksen suorittaminen. Tällä koulutuksella voi täydentää myös taulukossa 1 esitettyjen opintojen puutteita (esim. rakennusosaston teknikon tutkinnon suorittanut).

2. TYÖKOKEMUS

Työkokemusvaatimukset on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Vaativa Kokemusta työnjohtotehtävistä ja riittävän monipuolinen ja tehtävään soveltuva kokemus betonielementtien/betonirakenteiden valmistuksesta, yleensä vähintään kaksi vuotta.
Poikkeuksellisen vaativa Kokemusta työnjohtotehtävistä ja riittävän monipuolinen ja tehtävään soveltuva kokemus betonielementtien/betonirakenteiden valmistuksesta, yleensä vähintään kolme vuotta.

Työkokemus katsotaan alkavaksi pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisesta.

Muu betonirakenteita koskeva työkokemus otetaan huomioon puolitettuna (esim. 2 vuotta työmaalla -> 1 vuosi työkokemusta). Elementtitehtaalla suoritettua työkokemusta (sekä Vaativassa että Poikkeuksellisen vaativassa luokassa) on kuitenkin oltava aina vähintään yksi (1) vuosi.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa tai korkeamman pätevyysluokan työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Elementtitehtaan betonityönjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa pätevyysluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja betonielementtitehtaan työnjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RKL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä