Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja

  Kosteusvaurion kosjaustyönjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015). Lain 122 a §:n mukaan jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativaa, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä että rakennustyössä on oltava ko. erityisalan työnjohtaja.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat

  • Tavanomainen
  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

  Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin työnjohtotehtävien vaativuusluokkiin.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 ja FISEn siihen tekemien lisämääritysten mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinto- ja opintovaatimukset on esitetty taulukossa 1.

  Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
  Tavanomainen Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään teknikon tasoinen.
  Taikka on hankkinut muuten osoitetut vastaavat tiedot.
  Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 50 op:

  • opinnot rakennustekniikassa sisältäen rakennetekniikkaa ja rakennesuunnittelua (väh. 3 op), materiaali- ja tuotantotekniikkaa (väh. 3 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op), kuntotutkimusmenetelmiä (väh. 2 op), taloteknisiä järjestelmiä (väh. 1 op), sisäympäristöolosuhteita (väh. 2 op) sekä rakenteiden mekaniikkaa, betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa, projektinhallinnassa ja -johtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa (väh. 25 op)
  Vaativa  

  Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

  Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 60 op:

  • opinnot rakennustekniikassa sisältäen rakennetekniikkaa ja rakennesuunnittelua (väh. 4 op), materiaali- ja tuotantotekniikkaa (väh. 4 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op), kuntotutkimusmenetelmiä (väh. 2 op), taloteknisiä järjestelmiä (väh. 1 op), sisäympäristöolosuhteita (väh. 2 op) sekä rakenteiden mekaniikkaa, betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa, projektinhallinnassa ja -johtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa (väh. 30 op)
  Poikkeuksellisen vaativa  

  Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään insinöörin tutkinnon tasoinen.

  Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 70 op:

  • opinnot rakennustekniikassa sisältäen rakennetekniikkaa ja rakennesuunnittelua (väh. 5 op), materiaali- ja tuotantotekniikkaa (väh. 5 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op), kuntotutkimusmenetelmiä (väh. 3 op), taloteknisiä järjestelmiä (väh. 2 op), sisäympäristöolosuhteita (väh. 3 op) sekä rakenteiden mekaniikkaa, betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa, projektinhallinnassa ja -johtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa (väh. 35 op)

  Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

  Ns. AHOT-­menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT­-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

  2. TYÖKOKEMUS

  Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö-­ ja rakennuslain 122 c §:ssä Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Työnjohtokokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015.

  Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TYÖKOKEMUS
  Tavanomainen Riittävä kokemus rakennusalalla rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

  1 vuoden kokemus kosteusvaurion korjaustöiden työnjohtotehtävissä, tutkimustyössä tai näihin rinnastettavassa työssä.

  Vaativa Riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

  Vähintään 4 vuoden työkokemus kosteusvaurion korjaustöistä, joka on pääasiassa työmaan työnjohtokokemusta.

  Poikkeuksellisen vaativa Riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.

  Vähintään 6 vuoden työkokemus kosteusvaurion korjaustöiden työnjohtotehtävistä. Tästä vähintään 3 vuotta tulee olla vaativassa vaativuusluokassa vastaavana työnjohtajana toimimista.

  Tavanomaisessa ja Vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea työnjohtotyöksi. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa kokemus tulee olla kokonaisuudessaan sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa tai korkeamman vaativuusluokan työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa tuotantojohdon pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RKL.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä