Language:
Language:

Työmaainsinööri

Työmaainsinööri on alan tarvelähtöinen pätevyys. Työmaainsinööri hoitaa työmaan hallintoon liittyviä tehtäviä, kuten työaikaista suunnittelun ohjaamista, aikataulujen laatimista ja toteutuksien seuraamista, kustannusten laskentaa, ympäristö- ja laatujärjestelmien toteutumista ja hankintojen valmistelua.

Työmaainsinöörin pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sitä täydentävässä Ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) työnjohtajille esitettyjen periaatteiden pohjalta. Vaikka työmaainsinööri ei ole laissa esitetty toimija, pätevyys on tarpeellinen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoitus.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Työmaainsinöörin pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä työmaainsinöörin pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään soveltuvaa rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettua korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa, joka on vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Opintoina edellytetään työmaainsinöörin tehtävään soveltuvia opintoja, jotka ovat yhteismäärältään vähintään 50 op sisältäen

  • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 4 op)
  • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
  • betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista sekä betoniteknologiaa
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikkaa, projektinhallintaa ja -johtamista, aikataulusuunnittelua sekä hanketaloutta (väh. 25 op)

Edellä mainitut opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän työmaainsinöörin pätevyyteen valmentavan koulutuksen suorittamista. Pätevyys on haettava 5 vuoden sisällä tämän koulutuksen suorittamisesta.

2. TYÖKOKEMUS

Työmaainsinöörin pätevöitymiseen edellytetään pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta seuraavasti

  • rakennusalan teknikko 5 vuotta
  • tekniikan kandidaatti 5 vuotta
  • rakennusmestari(AMK) tai rakennusinsinööri 4 vuotta
  • insinööri(AMK) 3 vuotta
  • diplomi-insinööri tai arkkitehti 2 vuotta

Työkokemuksen tulee pääasiallisesti olla työmaainsinöörin tehtävistä, esimerkiksi aikataulujen tekoa, kustannuslaskentaa, raportointia, hankintatointa, kokouskäytäntöjä, suunnittelun vaihtoehto- ja vertailujen tekoa, laatujärjestelmän toteuttamista ja muuta näihin verrattavaa työkokemusta.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa työmaainsinöörin tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Työmaainsinöörin tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja työmaainsinöörin pätevyyden hakemisesta antaa tuotantojohdon pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RKL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä