Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Betonityön valvoja

  Betonityön valvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valvojan tehtävänä on valvoa tilaajan kanssa sopimuksessa määritetyt betonityön vaiheet tilaajan edun varmistamiseksi.

  Betonityön valvojan pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sitä täydentävässä Ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) työnjohtajille esitettyjen periaatteiden pohjalta. Vaikka valvoja ei ole laissa esitetty toimija, pätevyys on tarpeellinen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoitus.

   

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat

  • Vaativa
  • Poikkeuksellisen vaativa

  Pätevyysluokat perustuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin työnjohtotehtävien vaativuusluokkiin.

   

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, opinnoista ja pätevyyskoulutuksesta. Vaadittava tutkinto on maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimukset ovat Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 ja FISEn siihen tekemien lisämääritysten mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinto- ja opintovaatimukset on esitetty taulukossa 1.

  Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
  Vaativa  

  Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

  Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 60 op:

  • opinnot rakennustekniikassa sisältäen rakenteiden mekaniikkaa (väh. 7 op), betonirakentamista ja betoniteknologiaa (väh. 10 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa (väh. 10 op)
  • projektinhallinnassa ja -johtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa (väh. 10 op)
  Poikkeuksellisen vaativa  

  Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään insinöörin tutkinnon tasoinen.

  Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 70 op:

  • opinnot rakennustekniikassa sisältäen rakenteiden mekaniikkaa (väh. 10 op), betonirakentamista ja betoniteknologiaa (väh. 15 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa (väh. 12 op)
  • projektinhallinnassa ja -johtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa (väh. 12 op)

  Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään Fise Oy:n hyväksymää betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyskoulutusta ja betonityön valvojan moduulia siihen liitettynä. Betonityön valvojan moduulin voi korvata joko RAV tai RAVS pätevyyskoulutuksella. Koulutus ja siihen liittyvä tentti eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia.

  Ns. AHOT-­menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslautakunta ei tee AHOT­-menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla koulutusorganisaatioiden todentamia.

  2. TYÖKOKEMUS

  Betonityön valvojan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö-­ ja rakennuslain 122 c §:ssä Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Työnjohtokokemuksen arvioinnin lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015.

  Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TYÖKOKEMUS
  Vaativa Riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan valvonta- ja työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

  Vähintään 3 vuoden kokemus betonirakenteiden valvonta- tai työnjohtotehtävistä. Työkokemuksen tulee sisältää vähintään 1 vuoden kokemus betonityönjohtajana vaativassa luokassa.

  Poikkeuksellisen vaativa Riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista valvonta- ja työnjohtotehtävistä.

  Vähintään 5 vuoden kokemus vähintään vaativista betonirakenteiden valvonta- tai työnjohtotehtävistä sisältäen kohteita, jotka ovat vaativan luokan ylärajalta. Työkokemuksen tulee sisältää vähintään 2 vuoden kokemus betonityönjohtajana poikkeuksellisen vaativassa luokassa.

  Vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea työnjohtotyöksi. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa kokemus tulee olla kokonaisuudessaan sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. työtehtävään.

   

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa tai korkeamman vaativuusluokan valvontatehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Betonityön valvojan pätevyyttä tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa pätevyysluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

   

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ kohdasta. Lisätietoja vastaavan työnjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RKL.

   

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä