Language:
Language:

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Pätevyysvaatimukset ovat linjassa TOPTEN-rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c 01 (Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö) ja Kuivaketju10-toimintamallin kanssa.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset on johdettu maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 määrittämistä suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista vaativuusluokassa vaativa.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutuksesta ja työkokemuksesta.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään AMK-tasoista korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Vastaavan aiemman tutkinnon tulee olla rakennusalalta ja tasoltaan vähintään teknikko.

Poikkeustapauksissa pätevyyslautakunta voi hyväksyä muun kuin rakennusalan korkeakoulututkinnon, jota on täydennetty laajalla rakennusalan täydennyskoulutuksella. Pätevyyslautakunta tekee näistä täydennyksistä tapauskohtaisen erillisen arvionsa.

Opintoina edellytetään, että tutkinto- tai sitä täydentävät opinnot sisältävät rakennusfysiikkaa vähintään 3 op.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää korkeakoulutasoista kosteudenhallintakoordinaattorin 5 op täydennyskoulutusta.

Pätevyyskoulutuksen tulee olla vähintään viisi (5) päivää kurssimuotoista tai jaksotettua lähiopetuksena järjestettävää koulutusta, joka sisältää kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän edellyttämät osaamisalueet (Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksen sisältö 14.2.2019).

FISEn hyväksymät kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutukset löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

PÄTEVYYSTENTTI

Hakijan tulee olla läpäissyt FISEn valtakunnallinen kirjallinen kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. Tenttiin voi ilmoittautua, kun koulutuksen lähipäivät on käyty (näyttötyö on viimeistelyvaiheessa).

Tentit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Päätenttipaikkana on pääkaupunkiseutu, mutta tarpeen mukaan tentti järjestetään myös Oulussa.  Seuraava tentti järjestetään 26.5.2023 Otaniemessä. 

Lisätietoja kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentistä:

2. TYÖKOKEMUS

Kosteudenhallintakoordinaattorin työkokemuksena edellytetään pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä monipuolista kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävää tukevaa kokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta. Referenssit voivat sisältää seuraavia tehtäviä:

  • Vaativan vaativuusluokan vastuullisen rakennus-, rakenne- tai LVI-suunnittelijan tehtävät sisältäen kosteudenhallintaan liittyviä suunnittelutehtäviä.
  • Vaativan vaativuusluokan vastaavan tai vastuullisen työnjohtajan tehtävät sisältäen kosteudenhallintaan liittyviä työnjohtotehtäviä.
  • Vaativan vaativuusluokan vastuullisen valvojan tehtävät sisältäen kosteudenhallintaan liittyviä valvontatehtäviä.

Sovellettaessa poikkeustapauksista kirjattua tutkintovaatimusta, edellä mainittua työkokemusta tulee olla vähintään kahdeksan (8) vuotta.

Työkokemuksen arvioinnissa otetaan huomioon viimeisen 15 vuoden työkokemus.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. Uusimisvaatimukset koostuvat työkokemuksesta, työnäytteistä ja päivityskoulutuksesta.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemuksena edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta pätevyyden mukaisissa tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

Työnäytteinä edellytetään listausta hakijan laatimista, hankkeeseen ryhtyvälle toimitetuista rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksistä viimeisen pätevyysjakson ajalta. Esitetyn luettelon pohjalta lautakunta valitsee raporttien laajuudesta riippuen 1 – 3 kpl esitettäväksi ja tekee niistä työnäytearvioinnin.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Päivityskoulutuksena edellytetään kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta vähintään kolme (3) koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyysjaksolta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden hakemisesta antaa kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö RIL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä