Language:
Language:

Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)

Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valvojan tehtävänä on valvoa tilaajan kanssa sopimuksessa määritetyt työvaiheet tilaajan edun varmistamiseksi.

Valvojan pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sitä täydentävässä Ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) työnjohtajille esitettyjen periaatteiden pohjalta. Vaikka valvoja ei ole laissa esitetty toimija, pätevyys on tarpeellinen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoitus.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat

 • Rakennustyön valvoja (RAV)
 • Vanhempi rakennustyön valvoja (RAVS)

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksesta. Alla on esitetty pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, opinnoista ja valvojan pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään sekä RAV- että RAVS-pätevyydessä rakennusalalla suoritettua vähintään rakennusmestari(AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Opintoina edellytetään valvojan tehtävään soveltuvia opintoja, jotka on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA OPINNOT
RAV Rakentamista ja kantavia rakenteita sekä niiden lujuutta käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 50 op sisältäen:

 • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 4 op)
 • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
 • betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista sekä betoniteknologiaa
 • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikkaa, projektinhallintaa ja -johtamista, aikataulusuunnittelua sekä hanketaloutta (väh. 25 op)
RAVS Rakentamista ja kantavia rakenteita sekä niiden lujuutta käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on vähintään 60 op sisältäen:

 • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 7 op)
 • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
 • betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista sekä betoniteknologiaa
 • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikkaa, projektinhallintaa ja -johtamista, aikataulusuunnittelua sekä hanketaloutta (väh. 30 op)

Edellä mainitut opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän valvojan pätevyyteen valmentavan RAV- tai RAVS-koulutuksen suorittamista. Pätevyys on haettava 5 vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta.

2. TYÖKOKEMUS

Pätevyyteen vaadittava tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
RAV Vähintään 6 vuotta rakennustyömaan työnjohto- ja valvontatehtäviä, josta 4 vuotta tulee olla valvontatehtäviä (valvontatehtävistä 2 vuotta voidaan korvata vastaavan työnjohtajan tehtävillä). Suunnittelusta ja projektinjohdollisista tehtävistä otetaan huomioon puolet, mutta korkeintaan 2 vuotta rinnastaen ne työnjohtotehtäviin. Työnjohtokokemuksesta vähintään puolet tulee olla vähintään vaativan vaativuusluokan tehtävistä.
RAVS RAV-pätevyyden omaavalta edellytetään valvojan tehtäviä

 • vähintään 5 vuotta vaativassa vaativuusluokassa tai
 • 7 vuotta, josta 3 vuotta vaativassa ja 4 vuotta tavanomaisessa (alemmassa) vaativuusluokassa.

Ilman RAV-pätevyyttä haettaessa edellytetään kokemusta vaativan luokan työtehtävissä vähintään 12 vuotta, josta valvojana tulee olla 7 vuotta ja vastaavana työnjohtajana 1-2 vuotta.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa valvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Valvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa pätevyysluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja maa- ja pohjarakennustyön valvojan pätevyyden hakemisesta antaa Valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RKL.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä