Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Talotekniikan sähkövalvoja

  Talotekniikan sähkövalvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Sähkövalvojan pätevyys on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden päälle rakentuva sähköalan valvontaosaamisen osoitus.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Talotekniikan sähkövalvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Vaatimukset on kuvattu alla.

  1. PÄTEVYYS

  Pätevyyden edellytyksenä on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden osoittaminen. Hakijan tulee täyttää perusvalvojalle esitetyt koulutus- ja työkokemusvaatimukset alla tarkemmin kuvatulla tavalla.

  2. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI-, sähkö-, tai tietotekniikan alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

  Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. soveltamisohje).

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää talotekniikan sähkövalvojan pätevyyskoulutusta. Hakijalta edellytetään koulutukseen liittyvän tentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa koulutus ja siihen liittyvä tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi.

  Hakijalta edellytetään myös talotekniikan perusvalvojan pätevyysvaatimusten täyttymistä. Perusvalvojan pätevyyskoulutus ja siihen liittyvä tentti on oltava suoritettuna. Pätevyyskoulutus ja siihen liittyvä tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi. Mikäli hakijalla on voimassa oleva perusvalvojan pätevyys, nämä edellytykset täyttyvät automaattisesti.

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  3. TYÖKOKEMUS

  Talotekniikan sähkövalvojan pätevyyteen edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Talonrakennustyön valvojan (RAV tai RAVS tai aiemmat vastaavan (paikallisvalvoja, rakennusvalvoja tai ylivalvoja) pätevyyden omaavalta edellytetään vähintään kolme (3) vuotta sähköosuuden sisältävää talotekniikan valvontakokemusta.
  • LVI-, sähkö- tai tietoteknikon, -insinöörin tai sitä korkeamman koulutuksen saaneelta edellytetään tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittua vähintään viiden (5) vuoden taloteknistä rakennuttamis- ja valvontakokemusta, josta vähintään kolme (3) vuotta sähköosuuden sisältävää valvontakokemusta. Suunnittelusta ja työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä voidaan vaadittavaan kokonaiskokemukseen pääsääntöisesti laskea mukaan enintään kolme (3) vuotta.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän tentin suorittamista uudelleen.

  1. TYÖKOKEMUS

  Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa talotekniikan sähkövalvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Talotekniikan sähkövalvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta edellytetään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja talotekniikan sähkövalvojan pätevyyden hakemisesta antaa Talotekniikan valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

  FISEN rekisterissä

  81 Pätevyysnimikettä