Language:
Language:

Talotekniikan ylivalvoja

Talotekniikan ylivalvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Ylivalvojan pätevyys on talotekniikan perus-, IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvojien pätevyyksien päälle rakentuva koko talotekniikka-alan kattava valvontaosaamisen osoitus.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Talotekniikan ylivalvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Vaatimukset on kuvattu alla.

1. PÄTEVYYS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta.

Pätevyyden edellytyksenä on talotekniikan perus-, LVI-, sähkö-, IT- ja RAU-valvojan pätevyyden osoittaminen. Hakijan tulee täyttää näille valvojille esitetyt koulutus- ja työkokemusvaatimukset alla tarkemmin kuvatulla tavalla.

2. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI-, sähkö- tai tietotekniikan alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. soveltamisohje).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymiä talotekniikan perus-, LVI-, sähkö-, IT- ja RAU-valvojan pätevyyskoulutuksia.  Hakijalta edellytetään koulutuksiin liittyvien tenttien suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta ylivalvojan pätevyyttä haettaessa koulutukset ja niihin liittyvät tenttisuoritukset eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia.

Mikäli hakijalla on voimassa olevat talotekniikan perus-, LVI-, sähkö-, IT- ja RAU-valvojan pätevyydet, ylivalvojan pätevyyskoulutuksen edellytykset täyttyvät automaattisesti.

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

3. TYÖKOKEMUS

Talotekniikan ylivalvojan pätevyyteen edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Perusvaatimuksena on toimiminen vähintään viisi (5) vuotta hyväksyttynä talotekniikan perusvalvojana tai erikoistuneena LVI-, sähkö-, IT- tai RAU-valvojana työmaakohteissa.
  • Työkokemuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon kokemuksen vaativuus, monipuolisuus ja työsaavutukset.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän tentin suorittamista uudelleen.

1. TYÖKOKEMUS

Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa talotekniikan ylivalvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Talotekniikan ylivalvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta edellytetään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja talotekniikan ylivalvojan pätevyyden hakemisesta antaa Talotekniikan valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä