Language:
Language:

Pätevyyssanasto

FISEn rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyyksistä ja niiden rekisteristä puhuttaessa, on suositeltavaa käyttää FISEn kokoaman pätevyyssanaston mukaisia termejä.

VIRALLINEN TERMILYH.SELITESFS-EN ISO/IEC 17024
ArviointiPätevyyslautakunta arvioi henkilön esittämien kirjallisten argumenttien perusteella pätevyysvaatimusten täyttymisen.Assessment
 Eettiset ohjeet Kts. FISEn eettiset ohjeet
Ehdollisesti hyväksyttyPätevyyslautakunnan pätevyyden hyväksyntä sillä ehdolla, että hakija toimittaa puuttuvan tiedon sihteerille. Lautakunta valtuuttaa sihteerin toteamaan pätevyyden, kun hakija on toimittanut puuttuvan tiedon hänelle.
FISEn eettiset ohjeetOhjeisto, jonka tehtävänä on määrittää kaikkia FISEn palvelussa pätevöityneitä velvoittava hyvä toimintatapa.
Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijaVHS
HakulomakeKts. pätevyyden hakulomake
HakijaFISEn palvelusta pätevyyttä hakeva henkilö.Applicant
HenkilöpätevyysKts. pätevyysCertification of person
Korjaus- ja muutostyöKMaankäyttö- ja rakennuslaissa esitetään erikseen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien uudisrakentamisen ja korjaus- ja muutostyön vaativuusluokitukset ja kelpoisuusvaatimukset alakohtaisesti.Repair and alteration work
Koulutuksen hyväksyntäPätevyyksiin liittyvien koulutusten laadunvarmistusmenettely.
Koulutuksen hyväksymismaksuKoulutuksen hyväksynnästä perittävä maksu.
KuntoarvioKiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioiminen pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Asuinkiinteistön kuntoarviointi tehdään aina ryhmätyönä, johon kuuluvat LVI-, sähkö- ja rakennustekniset asiantuntijat. (KH 90-00394)
KuntotarkastusAsuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. (KH 90-00394)
KuntotutkimusYksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkka tutkiminen. Tutkimusmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä antaa sen jälkeen tarvittavat toimenpide-ehdotukset, suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtötiedoiksi. KH 90-00394
KäsittelymaksuPätevyyshakemuksen käsittelystä perittävä maksu.
LausuntoAsiantuntijan kirjallinen arvio pätevyyttä hakevan henkilön ammattitaidosta kokonaisvaltaisesti tai tietyllä osa-alueella.
LausuntopyyntöAsiantuntijalle esitettävä kirjallinen pyyntö, josta selviää mistä asioista halutaan arviointia.
LisäselvitysPätevyyden hakijan kirjallinen vastaus esitettyyn lisäselvityspyyntöön. Lisäselvitys liitetään osaksi pätevyyshakemusta.
LisäselvityspyyntöPätevyyden hakijalle esitetty pyyntö antaa lisätietoja pätevyyslautakunnalle pätevyyden arvioimiseksi.
OikaisulautakuntaFISEstä riippumattomasti toimiva elin, jonka tehtävänä on käsitellä FISEn pätevyyslautakunnan pätevyyspäätöksiin tyytymättömien henkilöiden oikaisupyynnöt.
OikaisupyyntöVapaamuotoinen, kirjallinen tyytymättömyyden ilmaisu FISEn pätevyyspäätökseen ja perusteltu pyyntö sen oikaisemiseksi.Appeal
OikaisupäätösOikaisulautakunnan oikaisupyyntötapauksessa tekemä päätös pätevyydestä.
Poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokkaMaankäyttö- ja rakennuslain mukainen, tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka.Exceptionally difficult difficulty class
PäivityskoulutusPätevyyden uusimisessa edellytettävä koulutus pätevyyden voimassaolon ajalta.
Pätevyyden hakulomakePätevyyskohtainen ladattava lomake, jolla pätevyyttä haetaan.
Pätevyyden hakuprosessiPätevyyden toteamista edeltävä menettely, jossa henkilö osoittaa pätevyytensä hakulomakkeella, jonka pätevyyslautakunta arvioi.Certification process
Pätevyyden toteaminenPätevyyslautakunnan myönteinen päätös pätevyyden arvioinnista.
PätevyysRiippumaton arvio yksityiskohtaisten pätevyysvaatimusten täyttymisestä ja osoitus sitoutumisesta FISEn eettisten ohjeiden noudattamiseen ja aktiiviseen ammattitaidon kehittämiseen. Pätevyys on määräaikainen ja se uusitaan esitettyjen näyttöjen perusteella.Competence
PätevyyskoulutusPätevyyden edellytyksenä oleva pakollinen pätevyyteen valmentava koulutus.
PätevyyslautakuntaFISEn nimittämä elin, joka arvioi pätevyyshakemukset pätevyysvaatimusten perusteella ja toteaa niiden pohjalta pätevyydet.
Pätevyyslautakunnan sihteeriPätevyyslautakunnan yhteyshenkilö, joka vastaanottaa ja esikäsittelee pätevyyshakemukset lautakuntakäsittelyä varten. Hän ei osallistu päätöksentekoon pätevyyslautakunnassa.
PätevyysnimikeYksittäinen pätevyys, esim. rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen.Certification scheme
Pätevyyden uusiminenProsessi, jossa hakija osoittaa hakulomakkeella että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden mukaisessa tehtävässä ja kehittänyt ammattitaitoaan. Pätevyyslautakunta arvioi hakulomakkeen ja tekee päätöksen pätevyyden uusimisesta.
PätevyyskorttiHenkilön julkinen näkymä pätevyysrekisterissä, josta ilmenee henkilön voimassaolevat pätevyydet ja niiden päättymispäivät.
PätevyysluokkaPätevyyden vaativuustaso.
Pätevyystentin laatijaHenkilö, joka laatii pätevyystentin pätevyyslautakunnan toimeksiannosta.Examiner
Pätevyystentin arvioijaHenkilö, joka arvioi pätevyystentin pätevyyslautakunnan toimeksiannosta.Examiner
PätevyystenttiPätevyyden edellytyksenä oleva kirjallinen koe.Examination
PätevyystodistusFISE pätevyyksistä ei jaeta tällä hetkellä paperitodistuksia. Pätevyysrekisterin pätevyyskortti on julkinen osoitus pätevyydestä ja sen voimassaolosta.Certificate
PätevyysvaatimuksetYksityiskohtaiset koulutus, työkokemus ja muut vaatimukset, joiden perusteella pätevyydet arvioidaan.Certification requirements
RakennusvirhekorttiRakennusvirhepankissa oleva yksittäistä virhettä käsittelevä ohjedokumentti.
RakennusvirhepankkiRakennusvirheistä koostuva tietokanta.
RekisteröintimaksuPätevyyden rekisteröinnistä perittävä maksu.
SanktioPätevyyden omaavalle henkilölle annettava seuraamus todetusta rikkeestä.
SelvityspyyntöHenkilölle esitettävä pyyntö selvittää FISEn tietoon tullut rike-epäilys.
SihteerijärjestöFISEn osakas, joka on sopinut tiettyjen pätevyyksien pätevyyslautakuntien ylläpitämisestä FISEn kanssa.
Sihteerikokous
Tavanomainen vaativuusluokkaMaankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Tietyissä pätevyyksissä Tavanomainen vaativuusluokka jaetaan alaryhmiin T ja T+.Conventional difficulty class
ToimintamalliFISEn toimintaa ohjaava kirjallinen ohjeisto.
TäydennyskoulutusTutkintokoulutuksen lisäksi suoritettu koulutus, jota voidaan hyödyntää pätevyyttä haettaessa.
UudisrakentaminenUMaankäyttö- ja rakennuslaissa esitetään erikseen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien uudisrakentamisen ja korjaus- ja muutostyön vaativuusluokitukset ja kelpoisuusvaatimukset alakohtaisesti.New buildings
Vaativa vaativuusluokkaMaankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka. Tietyissä pätevyyksissä Vaativa vaativuusluokka jaetaan alaryhmiin V ja V+.Difficult difficulty class
VaativuusluokkaMaankäyttö- ja rakennuslain mukainen tietyin perustein määräytyvä suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuden luokka.Difficulty class
ValitusUlkopuolisen yksityishenkilön tai organisaation esittämä tyytymättömyyden ilmaisu FISElle.Complaint
FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä