Language:
Language:

Anmäl ett byggfel

Fields marked with an * are required

Skriv här ett koncist och så bra som möjligt beskrivande namn för felet, t.ex. Felaktig lösning för rörelsefog i gårdsdäckskonstruktion.

Skriv i fältet en kort beskrivning över problemsituationen som tolkats som ett fel. Sträva till att göra det så informativt som möjligt för att undvika feltolkningar.

Kryssa för byggprojektets art. Ifall felet hänför sig till såväl nybyggnation som renovering, kryssa för båda.

Välj byggnadstyp från rullgardinsmenyn, som bäst motsvarar objektet där felet upptäcktes. Byggnadstyperna är enligt Statistikcentralens Byggnadsklassificering.

Skriv i fältet året då byggnaden färdigställts, t.ex. 1995. Ifall byggnaden inte ännu är färdig, ange då här året då byggnaden uppskattas bli färdigställd. År som byggnaden färdigställts avser det ursprungliga året då byggnaden färdigställts, inte t.ex. året för renovering eller tillbyggnad. Ifall du inte känner till exakta året för färdigställning, skriv då här en uppskattning, t.ex. uppskattning 1959-1970. Ifall du inte känner till tidpunkten för framställning, skriv då ”okänd” i fältet.

Kryssa för typ av fel. Vid behov kan du kryssa för fler, ifall felet kan anses hänföra sig till flera av framförda typerna. Typ av fel väljs enligt följande grunder:

  • MATERIAL: Felet eller en del av det har uppstått pga. upptäckta kvalitetsfel i materialet.
  • PROJEKTERING: Felet eller en del av det har uppstått pga. en problemsituation inom projektering som tolkats som ett fel.
  • UNDERSÖKNING: Felet eller en del av det har uppstått pga. en problemsituation vid undersökning av konstruktionen, systemet eller materialet (t.ex.konditions- eller materialundersökning) som tolkats som ett fel.
  • ARBETETS UTFÖRANDE: Felet eller en del av det har uppstått pga. en problemsituation inom förverkligandet som tolkats som ett fel.
  • ÖVERVAKNING: Felet eller en del av det har uppstått pga. försummelse inom övervakning (t.ex. färsk gjutning i betong har frusit till följd av försummelse inom övervakning).
  • UNDERHÅLL: Felet eller en del av det har uppstått i byggnaden, konstruktionen eller anläggningen pga. funktion, förfaringssätt eller försummelse i underhåll.

Skriv i fältet reparationer och ändringar som förverkligats i byggnaden samt tidpunkten för dessa. Tillämpa vid angivning av tidpunkt samma principer som vid angivning av året som byggnaden färdigställts. Lämna fältet tomt, ifall du inte känner till några reparationer eller ändringar.

Beskriv objektets geografiska läge, t.ex. havsstrand eller höjdläge i jämförelse med den omgivande markytan. Det väsentliga är att berätta uppgifter om läge och omgivning som är betydelsefulla för felet som uppstått.

Skriv här faktorer som är väsentliga för upptäckande av felet. T.ex. upptäcktes felet då konstruktionen rasade, det uppstod exceptionella formändringar i konstruktionen, pga. materialskador, lukt eller i samband med en rutingranskning.

Skriv i fältet det väsentligaste säkerhets- och hälsoproblem som felet orsakade. Du kan även ange indirekta problem som felet orsakat, t.ex. tidtabellen höll inte och vilket ledde till tilläggskostnader.

Beskriv hur felet undersökts. Hurdana undersökningar har gjorts och vad framgick ur dem? Hur försäkrade man sig om att alla för säkerhet och hälsa väsentliga saker undersökts i tillräcklig utsträckning? T.ex. undersökningar som vidtagit för att reda ut felets karaktär och omfattning. Det skulle även vara bra att berätta om slutsatserna som dragits på basen av undersökningarna: Vad hade orsakat upptäckta skador och fel?

Skriv i fältet huvudpunkterna av felets korrigeringsåtgärder. Hur korrigerades felet och hur säkerställde man kvaliteten för de olika stegen (planering, utförande, underhåll) under korrigeringen?

Välj storleksklass för kostnaderna från rullgardinsmenyn. Ifall den är okänd, välj alternativ ”Okänd”. Här önskas inte gissningar som svar, utan nyttig information.

Separera ämnesorden med kommatecken.

Namnge pålitliga källor som berättar om felet samt dess korrigering, som du känner till, samt www-länkar till dessa.

Du kan bifoga till anmälan fotografier, ritningar, undersökningsresultat och andra filer, vilka ger tilläggsinformation om felet du anmält. Filformatet bör vara pdf, jpg eller png. Maximi storlek för filen är 5 Mb. Du kan bifoga filerna (1-4 st.) en i gången, genom att trycka på ”Bifoga fil” och sedan välja filen som skall bifogas från din filkatalog.


Personuppgifterna är konfidentiella och publiceras inte.

Välj som part lämpligaste alternativet från rullgardinsmenyn. Ifall du valde annan, skriv i fältet under vilken.

Ifall du valde annan, skriv här noggrannare vad.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä