Language:
Language:

FISE Etiska anvisningar

Sakkunnig som kvalificerats via FISEs tjänst förbinder sig att följa FISEs etiska anvisningar nedanför. Person vars kompetens konstaterats av FISE förbinder sig till höga professionella krav, ärlighet och verksamhet enligt god byggnadssed. På så sätt kan han erbjuda samhället samt sin uppdragsgivare speciella kunskaper, färdigheter och know-how, vilka är nödvändiga då man utvecklar högklassig och användarvänlig byggd miljö.

Medlem i FISEs kompetensregister är en sakkunnig, som binder sig till att jobba för högklassigt byggande och god miljö genom att följa följande etiska principer:

 

Samhällsförhållanden

 • Är medveten om sin verksamhets samhälleliga och etiska påverkan samt påverkan på miljön.
 • Strävar till att genom sin verksamhet förbättra kvaliteten i byggande och miljö.
 • Främjar i sitt arbete och i sina lösningar utveckling och upprätthållning av god och trygg livsmiljö

Professionella förpliktelser

 • Agerar i sitt arbete omsorgsfullt, ärligt, flitigt och med bästa möjliga expertis, med beaktande av användarens och beställarens behov och mål.
 • Försäkrar sig om innan mottagning av uppgift, att han har till sitt förfogande tillräcklig kompetens, erforderliga färdigheter samt ekonomiska, tekniska och övriga resurser, som krävs för genomförande av uppdraget. Ser även till att underordnade har tillräcklig kompetens för uppgiften i fråga.
 • Är oavhängig i de råd, uppskattningar och presentationer han ger samt beslut han gör.
 • Informerar vederbörande instanser och vid behov byggnadstillsynen samt övriga myndigheter om brister och olägenheter han märker.
 • Upprätthåller och utvecklar sin yrkesskicklighet.

Förpliktelser gentemot beställaren

 • Försäkrar sig om att han inte tar emot sådana uppdrag, för vilka han har intressekonflikt, eller för vilka han är jävig eller obehörig.
 • Verkställer de uppgifter som hänför sig till uppdraget pålitligt, ansvarsfullt och interaktivt.
 • Överräcker inte konfidentiella uppgifter som hänför sig till uppdraget till utomstående.
 • Informerar beställaren om alla konflikter som berör uppdraget och ger beställaren alla de nödvändiga uppgifter som han har som berör uppdraget.

Förhållande till kolleger och arbetsgemenskap

 • Utövar inte osund konkurrens eller skadar sina kollegers eller arbetsgemenskaps anseende eller yrkesverksamhet.
 • Uppskattar och hjälper andra branschsakkunniga samt samarbetar med dem.