Language:
Language:

RVP-M-LVI-20

Kattovesiviemärin puutteellinen kannakointi

Julkaistu: 27.02.2008 / Päivitetty: 15.12.2016

1. Virhe

Kattovesien poistoviemärissä olevan 90 asteen mutkan kohdalla kannakointi oli puutteellinen.

2. Virheestä aiheutuvat ongelmat

Rankkasateen aikana vedenvirtauksesta johtuvat paineiskut irrottivat mutkassa olleet kulma­kappaleet, ja kattovedet valuivat vapaasti kellarikerrokseen kastellen sen laajalta alueelta. Vettä oli lattialla useita senttimetrejä. Kastuminen aiheutti tilojen käyttöön pitkähkön katkoksen ja kuivattamisesta aiheutui huomattavat kustannukset.

Kuva 1. Irtoamiskohta. Huom! vasen suora osa.

Kuva 2. Irronneet kulmakappaleet lattialla.

3. Virheen korjaaminen

Irronneet osat asennetaan paikoilleen ja viemärin kannakoinnissa otetaan huomioon liitoskoh­taan kohdistuvat voimat.

4. Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu

Kannakointi suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien ohjeiden (LVI-tietokortti LVI 12-10370 tai RT 84-10818 putkistojen ja kanavien kannakointi) mukaisesti.

5. Muuta

Rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita. Tuotteiden kelpoisuuden varmistaminen asettaa velvollisuuksia rakennushankkeeseen ryhtyvälle (mm. kelpoisuuden toteamisvastuu), suunnittelijalle (mm. vaatimusten asettaminen ja osallistuminen kelpoisuuden toteamiseen) ja urakoitsijalle (mm. asetettujen vaatimusten noudattaminen ja tarkastusasiakirjan ylläpito).

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus varmistetaan esim. CE-merkintäjärjestelmän avulla tai kansallisella tuotehyväksyntämenettelyllä (lisätietoa: www.ym.fi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä). CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Lisätietoa tuotteen kuuluvuudesta CE-merkintäjärjestelmään löytyy verkkosivulta www.henhelpdesk.fi.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito (Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs TE); Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU). © Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

Virhekortin pääluokka:

Virhekortin alaluokka:

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt. Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.