Hakutulokset sanalle: "puu" (6 kpl)

RVP-T-PU-46
Julkaistu: 01.12.2010 / Päivitetty: 13.8.2018

Lankanauloja oli käytetty virheellisesti sisäkaton kannatuksissa. Sisäkaton ruoteet oli naulattu yhteen kuvan 1 mukaisin liitoksin.

Kuva 1. Esimerkki sisäkaton virheellisestä naulaustavasta.

RVP-T-PU-43
Julkaistu: 17.02.2010 / Päivitetty: 13.8.2018

Useita suurilla naulalevyristikoilla (jänneväli > 20 metriä) varustettuja yläpohjia on jouduttu korjaamaan ja/tai tukemaan jälkikäteen, kun ristikoiden alkukäyryyksien hallinta on työmaalla ollut puutteellista.

Työmaalla ei ole ollut ymmärrystä tai tietoa kuinka rakennuspaikalle vastaan otetut merkittäviä tai näkyviä alkukäyryyksiä sisältävät puristusrasitetut rakenneosat tulee asentaa paikalleen ja/tai erityisesti missä tapauksissa ne pitää oikoa tai tukea.

Osa kohteiden naulalevyristikoista on pitänyt tukea jälkikäteen siitä syystä, että ristikot on alun perin asennettu vinoon, jolloin pystykuormasta aiheutuu ristikkoon todellinen vaakasuuntainen voima, joka vaikuttaa poispäin ristikon tasosta.

Kuva 1. Alkukäyryydet ja -vinoudet on mahdollista havaita asennusvaiheessa.

Virheellisissä tai vaurioituneissa rakenteissa on käytetty vaihtelevasti erikokoista sahatavaraa, jolla on ollut alkukäyryyttä tai lenkoutta. Näkyvää alkukäyryyttä on saattanut esiintyä jo työmaalle saapuneissa valmisosissa, ja/tai se on voinut lisääntyä varastoinnin aikana ja/tai puun kuivuessa. Tätä virhettä ei ole poistettu asennuksen yhteydessä.

Rakennesuunnitelmissa oletetaan rakenneosien olevan lähes ideaalisen suoria. Käytännössä se tarkoittaa, että puristettujen rakenneosien kestävyydet on laskettu olettaen alkukäyryyksien olevan enintään L/300 (Rakenteiden lujuus ja vakaus, Puurakenteet, RIL 205). Tässä L on rakenneosan sivusuunnassa tukematon pituus.

Alkukäyryys tai asennuksessa aiheutunut vinous ei välttämättä aiheuta korjaustoimenpiteitä, mikäli

 • rakenteen kestävyys voidaan laskelmin osoittaa riittäväksi tai
 • virhe voidaan luotettavasti rajata nykyarvoonsa tai
 • jos sillä todistettavasti ei ole vaikutusta rakenteen kestävyyteen (esim. vetorasitetut sauvat).
RVP-T-PU-41
Julkaistu: 25.02.2009 / Päivitetty: 13.8.2018

Useita puisista kattoristikoista (nippuristikko) valmistettuja kattorakenteita on jouduttu korjaa­maan ja vahvistamaan, koska valmistaja ei ole asennuksen yhteydessä voinut tai osannut tehdä voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisia naulaliitoksia. Liitosten lujuudet eivät ole olleet riittäviä, ja rakenteiden stabiilius on ollut puutteellinen.

Erityisesti on ongelmia ollut tapauksissa, missä puiset kattokannattajat on sekä lujuus­teknisistä että palonkestävyyden takia tehty niputtamalla kolme hoikasta sahatavarasta tehtyä kattoristikkoa. Ristikoiden sauvojen välissä on naulalevyn paksuinen rako. Nippuihin kuuluvien yksittäisten kattoristikoiden sauvoihin on käytetty joko 42 tai 45 mm paksua sahatavaraa, missä ruoteiden ja jäykistävien rakenneosien naulaamiselle jää hyvin vähän tilaa, ja virheiden mahdollisuus on merkittävä.

Kuva 1. Puisten kattoristikoiden tuenta tai ruoteiden kiinnitys naulaamalla.

Koska kaksi tai kolme naulalevyristikkoa niputtamalla on päädytty rakenteeseen, missä ei voida täysin vakuuttua suoraan pääkannattajan yläpaarteen päälle naulattavien tukiran­kojen/ruoteiden kiinnityksistä, virhe on tapahtunut jo tuotesuunnittelussa, paitsi jos ongelman hoitamiseksi on annettu erilliset työohjeet. Muussa tapauksessa on kyse ohjeiden vastaisesta virheellisestä asennustyöstä.

Kattoristikoiden päälle naulauksessa on eri kohteissa tehty seuraavia kattorakenteiden kestävyyteen olennaisesti vaikuttaneita virheitä:

 • naulaus ei ole tapahtunut täysin kohtisuoraan puun syihin nähden,
 • naulojen kärjet ovat tunkeutuneet ulos reunaprofiilin sivusta, tai
 • naulat ovat tunkeutuneet viereisen profiilin sisälle profiiliin sivusta,
 • naulojen reunaetäisyydet ovat ristikoiden yläpaarteissa (vähintään 10d vetovoiman puolella) olleet liian pieniä,
 • nippuihin kuuluvien paarresauvojen jatkosten ollessa samassa kohdassa, ruoteiden tms. naulaus on voinut osua jatkoskohtaan tai profiilien väliin (välit aiheutuvat naula-levyistä, joilla ristikot on niputettu).

Virheeseen johtavia mahdollisia syitä ovat olleet mm.:

 • rakennetyyppi ja sen valinta, tai naulaustyöohjeiden puuttuminen,
 • huolimaton naulaaminen suoraan kattoristikoiden päälle,
 • ruoteiden jatkosten (erityisesti päittäisjatkokset) huolimaton valmistus,
 • katon pintaa kannattavien puisten ruoteiden naulaaminen on saattanut kuulua katto­urakkaan, jolloin sen valvonta on voinut olla puutteellista.
RVP-T-PU-40
Julkaistu: 25.02.2009 / Päivitetty: 13.8.2018

Useita naulalevyristikoilla suunniteltuja suurilla jänneväleillä (> 20 metriä) valmistettuja raken­nusten yläpohjia on jouduttu korjaamaan jälkikäteen, koska valmistuksen/asennuksen aikana on suunnitelmien vastaisesti jätetty osa pääkannattajaristikoiden puristetuista yläpaarteista tukematta.

Näin on tehty mm. sivuharjan alueella (kuva 1). Syynä virheeseen on todennäköisesti, että rakennuksen pituussuuntaisten sivuharjaa kannattelevien puuristikoiden on tuentoineen kuviteltu antavan riittävästi tukea myös pääkannattajille.

Kuva 1. Kattorakenteen tuentojen valmistusvirhe (sivuharjan kannattajia tai sen suuntaisia ruoteita ei ole piirretty kuvaan).

RVP-T-PU-39
Julkaistu: 25.02.2009 / Päivitetty: 13.8.2018

Erikoistyyppisillä puisilla naulalevyristikoilla tehtyjä yläpohjia (jänneväli > 20 metriä) on jou­duttu korjaamaan ja/tai tukemaan jälkikäteen, koska työmaalla ei ole ymmärretty rakenteen toimintaa ja on tehty suunnitelmien vastaisia asennusratkaisuja.

Kuvan 1 tapauksessa virhe oli syntynyt, kun alemman kattokannattajan vaakasuoran ylä­paarteen poikittaisia sivutukia ei ollut asennettu paikalleen, tai niiden liitokset oli tehty huolimattomasti siten, ettei liitoksen kestävyys ole riittävä.

Kuva 1. Erikoisrakenteinen puuristikko, joka on koottu päällekkäisistä osista.

RVP-S-PU-1
Julkaistu: 20.06.2006 / Päivitetty: 13.8.2018

Useita naulalevyristikoin suunniteltuja jänneväliltään noin 25 m yläpohjia on jouduttu vahvis­tamaan ja tukemaan, koska ristikon suunnittelijan ja vastaavan rakennesuunnittelijan välinen yhteis­työ ei toiminut eikä työmaalla ymmärretty normaalista poikkeavaa uudenlaista ratkaisua.

Ristikot suunnitellaan nykyisin tietokoneella optimoiden, joka johtaa hoikkiin rakenteisiin. Hoikempi rakenne puolestaan edellyttää asennusaikaisen tilanteen ja ristikoiden lopullisen tuennan tarkempaa suunnittelua ja toteutusta.

Eräässä tapauksessa ristikot oli lisäksi toteutettu paloteknisistä syistä kolmen ristikon nippuina. Nippujen ristikot oli kiinnitetty toisiinsa siten, että ristikkonippu ei auttanut yläpaarteen nurjahdustuennassa merkittävästi. Ongelmaa lisäsi se, että kaikki nipun ristikot olivat identtisiä, jolloin mm. yläpaarteen jatkokset olivat samalla kohdalla aiheuttaen jatkoskohtaan kulmanmuutoksen ja sitä kautta koko ylä­pohjaan suuria vaakasuuntaisia lisärasituksia.