Language:
Language:

RVP-T-BE-9

Ontelolaatta-matalapalkkirakenteen puutteellinen asennuksen aikainen tuenta

Julkaistu: 03.10.2006 / Päivitetty: 14.2.2017

1. Virhe

Matalapalkin ja ontelolaatan muodostaman rakenteen tuennassa asennuksen tuenta ei pystynyt estämään palkkia kiertymästä. Palkki ei heikon vääntö-kestä­vyytensä johdosta pystynyt välittämään palkin epäkeskeisestä kuormituksesta aiheutuvia vääntörasituksia rakennuksen pystyrungolle.

2. Virheestä aiheutuvat ongelmat

Väärä (sivussa oleva, hiukan vino) työnaikainen tuenta johti palkin kiertymiseen laataston alta ja uhkana oli ontelolaattojen putoaminen. Tämä on vakava työturvallisuusriski.

Käyttötilanteessa palkin kantokyky olisi virheellisestä asennuksesta johtuen ollut riittämätön, koska sitä ei ole suunniteltu kestämään vääntörasituksia.

3. Virheen korjaaminen

Laatasto palkkeineen tunkattiin suoraksi ennen saumavaluja.

4. Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu

Palkkien ja laattojen valmistuksessa ja asennuksessa noudatetaan laadittuja, mitoituslaskelmiin perustuvia suunnitelmia. Suunnitelmat tulee tehdä hyväksytyn suunnittelujärjestelmän mukaan, joka on esitetty Rakentamismääräyskokoelman osassa Rakenteiden lujuus ja vakaus, Betonirakenteet, Betoni-teräs-liittorakenteet (http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma). Rakenteiden asennussuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota ontelolaatta-matalapalkkirakenteiden asennussuunnitelman mukaiseen tuentaan ja huolelliseen työsuoritukseen.

Asennustyönjohtajalla tulee olla FISE:n toteama pätevyys, ja huolehditaan myös siitä, että asennustyötä tekevät asentajat tuntevat ja ymmärtävät asennussuunnitelman sekä laadittujen asennusdetaljien sisällön.

Asennusdetaljeissa ja asennussuunnitelmissa huomioidaan ja tutkitaan sekä mitoituslaskelmin osoitetaan myös työnaikaisten asennus- ja kuormitustilanteiden edellyttämät tuentatoimenpiteet. Asennustyössä noudatetaan laadittuja suunnitelmia, ja asennustyö keskeytetään, mikäli asennustilannetta vastaavaa suunnitelmaa ei ole laadittu.

5. Muuta

Matalapalkit saa tukea vain päistään, jotta omanpainon aiheuttama taipuma pääsee tapahtumaan ennen saumavaluja.

Rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita. Tuotteiden kelpoisuuden varmistaminen asettaa velvollisuuksia rakennushankkeeseen ryhtyvälle (mm. kelpoisuuden toteamisvastuu), suunnittelijalle (mm. vaatimusten asettaminen ja osallistuminen kelpoisuuden toteamiseen) ja urakoitsijalle (mm. asetettujen vaatimusten noudattaminen ja tarkastusasiakirjan ylläpito).

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus varmistetaan esim. CE-merkintäjärjestelmän avulla tai kansallisella tuotehyväksyntämenettelyllä (lisätietoa: www.ym.fi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä). CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Lisätietoa tuotteen kuuluvuudesta CE-merkintäjärjestelmään löytyy verkkosivulta www.henhelpdesk.fi.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito (Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs TE); Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU). © Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

Virhekortin pääluokka:

Virhekortin alaluokka:

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt. Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.